świat-byłby-ge­nial­ny-bez-ła-gdy­by-głupo­-po­tom­stwa-nie miała-ju­lian-tuwim-fra­za-pow­szechnie-bar­dziej-ż-mniej-zna­na-ale
alkomatekświatbyłbyge­nial­nybezmałagdy­bygłupo­tapo­tom­stwanie miałaju­liantuwimfra­zapow­szechniebar­dziejniżmniejzna­naaleod dniadzi­siej­sze­gozos­ta­jemoimmot­temhasłemsłowempow­szechnymczyteżpańskimjak tą cho­leręnaz­wiemyna każdyprzyszły15 kwietnia świat byłbybyłby ge­nial­nyge­nial­ny bezbez małagdy­by głupo­tagłupo­ta po­tom­stwaju­lian tuwimtuwim fra­zafra­za pow­szechniepow­szechnie bar­dziejbar­dziej niżniż mniejmniej zna­naale od dniaod dnia dzi­siej­sze­godzi­siej­sze­go zos­ta­jezos­ta­je moimmoim mot­temsłowem pow­szechnympow­szechnym czyczy teżteż pańskimczy jak tą cho­leręjak tą cho­lerę naz­wiemyna każdy przyszłyprzyszły 15 kwietnia świat byłby ge­nial­nybyłby ge­nial­ny bezge­nial­ny bez małagdy­by głupo­ta po­tom­stwaju­lian tuwim fra­zatuwim fra­za pow­szechniefra­za pow­szechnie bar­dziejpow­szechnie bar­dziej niżbar­dziej niż mniejniż mniej zna­naale od dnia dzi­siej­sze­good dnia dzi­siej­sze­go zos­ta­jedzi­siej­sze­go zos­ta­je moimzos­ta­je moim mot­temsłowem pow­szechnym czypow­szechnym czy teżczy też pańskimczy jak tą cho­lerę naz­wiemyna każdy przyszły 15 kwietnia 

Czy kochasz za­pach sera jak Roc­kfor z Bry­gady RR? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz czos­nek pożerać i w gębie gdy pa­li Cię? No po­wiedz, tak czy nie? No po­wiedz, tak czy nie? Czy lu­bisz sos tabasco i os­tre chip­sy z dipem? Czy by­wasz tak jebnięty jak Da­le z bra­ciszkiem Chipem? Mnie kręci os­tre żarcie i os­tra też muzyka a odkąd czos­nek wdupcam to jes­tem zdrów jak ryba. Awe­some Aus­tra­lian Mouse Rockfor...  I by­wają chwi­le ta­kie jak ta..w dni po­nure i deszczo­we ta­kie jak ten, gdy wszys­tkie zra­nione ser­ca tęsknią do swo­jej szczęśli­wej przeszłości i ludzi którzy ją tworzy­li..ja i mo­je ser­ce zaś nie chce­my znać czy też wspo­minać przeszłości i oso­by która ją tworzyła, liczy się tyl­ko dzień dzi­siej­szy, dzi­siej­sza sza­rość i dzi­siej­szy deszcz..bo czy war­to żyć dniem pop­rzed­nim na­wet jeśli był nad wy­raz słoneczny ? Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ...Nie sposób zap­rzeczyć, że współczes­ny Kościół czy­ni wiele dob­re­go dla skołata­nego dzi­siej­sze­go świata, ale w his­to­rii Kościoła jest niejed­na kar­ta kłam­stwa i przemocy.i jak his­to­ria oce­niła? że to ja jed­nak jes­tem pra­wowi­tym królem. Gdy po­zos­ta­li wro­gowie-no­mino­wani zaczęli się przek­rzy­kiwać Gdy­by wszys­cy by­liby nor­malni, bez od­ro­biny sza­leństwa czy dzi­waczności w oso­bowości, świat byłby nudny.