świat spo­wity mgłą wil­gotną powłoką w której smutek i wszel­kie rozczarowania mgła tak gęsta że nic przez nią nie zdołasz zobaczyć usłyszeć zabłądzisz w tej gęstwinie niez­liczo­nych myśli tkwiąc z nadzieją że opadnie a wtedy uciekniesz tam gdzie jasno ciepło tam gdzie wszystko jest tak łatwe 


świat-spo­wity-mgłą-wil­gotną-powłoką-w-której smutek-i-wszel­kie-rozczarowania-mgła-tak-gęsta-że-nic-przez-ą-nie-zdołasz-zobaczyć
dooorotisświatspo­witymgłąwil­gotnąpowłokąktórej smutekwszel­kierozczarowaniamgłatakgęstażenicprzezniąniezdołaszzobaczyćusłyszećzabłądzisztej gęstwinieniez­liczo­nychmyślitkwiącz nadziejąopadniewtedyuciekniesztamgdziejasnociepłowszystkojestłatwe świat spo­wityspo­wity mgłąmgłą wil­gotnąwil­gotną powłokąpowłoką ww której smutekktórej smutek ii wszel­kiewszel­kie rozczarowaniarozczarowania mgłamgła taktak gęstagęsta żeże nicnic przezprzez niąnią nienie zdołaszzdołasz zobaczyćzobaczyć usłyszećusłyszeć zabłądziszzabłądzisz ww tej gęstwinietej gęstwinie niez­liczo­nychniez­liczo­nych myślimyśli tkwiąctkwiąc z nadziejąz nadzieją żeże opadniewtedy ucieknieszuciekniesz tamtam gdziegdzie jasnojasno ciepłociepło tamtam gdziegdzie wszystkowszystko jestjest taktak łatwe świat spo­wity mgłąspo­wity mgłą wil­gotnąmgłą wil­gotną powłokąwil­gotną powłoką wpowłoką w której smutekw której smutek iktórej smutek i wszel­kiei wszel­kie rozczarowaniawszel­kie rozczarowania mgłarozczarowania mgła takmgła tak gęstatak gęsta żegęsta że nicże nic przeznic przez niąprzez nią nienią nie zdołasznie zdołasz zobaczyćzdołasz zobaczyć usłyszećzobaczyć usłyszeć zabłądziszusłyszeć zabłądzisz wzabłądzisz w tej gęstwiniew tej gęstwinie niez­liczo­nychtej gęstwinie niez­liczo­nych myśliniez­liczo­nych myśli tkwiącmyśli tkwiąc z nadziejątkwiąc z nadzieją żez nadzieją że opadnieopadnie a wtedya wtedy ucieknieszwtedy uciekniesz tamuciekniesz tam gdzietam gdzie jasnogdzie jasno ciepłojasno ciepło tamciepło tam gdzietam gdzie wszystkogdzie wszystko jestwszystko jest takjest tak łatwe 

Tam daleko w morskiej fali, tam gdzie mgła leciutko drży, tam się pierwsza gwiazdka pali, a ta gwiazdką jesteś Ty. -Anonim
tam-daleko-w-morskiej-fali-tam-gdzie-mgła-leciutko-drży-tam-ę-pierwsza-gwiazdka-pali-a-gwiazdką-jesteś-ty
Mo­je myśli uciakają tam, gdzie nie ma nic, tyl­ko smutek. -MarcoPolo
mo­-myśli-uciakają-tam-gdzie-nie  nic-tyl­ko-smutek