świat zaw­sze ot­wierał prze­de mną drzwi i zat­rzas­ki­wał gdy byłam w środku chodźmy na dachu jest szy­ba z wiatru tam można nau­czyć się władać szkłem dep­tać mro­wis­ka opowiadać że ko­ty i tak były ślepe że woj­ny nie było a tylko żołnie­rze z plas­ti­ku gu­mową pałką że nie boli pro­ces za­marza­nia trwa na ty­le długo że gdy się to­pisz efekt ciep­larniany to pikuś odejdź bo kiedy tonę brzytwą chwy­tam się fal 


świat-zaw­sze-ot­wierał-prze­de-mną-drzwi-i-zat­rzas­ki­wał-gdy-byłam-w środku-chodźmy-na-dachu-jest szy­ba-z wiatru-tam-można
papillondenuitświatzaw­szeot­wierałprze­demnądrzwizat­rzas­ki­wałgdybyłamw środkuchodźmynadachujest szy­baz wiatrutammożnanau­czyć sięwładaćszkłemdep­taćmro­wis­kaopowiadaćżeko­tyi takbyłyślepewoj­nynie byłoa tylkożołnie­rzez plas­ti­kugu­mowąpałkąnie bolipro­cesza­marza­niatrwana ty­ledługogdy sięto­piszefektciep­larnianyto pikuśodejdźbokiedytonębrzytwąchwy­tam sięfal świat zaw­szezaw­sze ot­wierałot­wierał prze­deprze­de mnąmną drzwidrzwi ii zat­rzas­ki­wałzat­rzas­ki­wał gdygdy byłambyłam w środkuw środku chodźmychodźmy nana dachudachu jest szy­bajest szy­ba z wiatruz wiatru tamtam możnamożna nau­czyć sięnau­czyć się władaćwładać szkłemszkłem dep­taćdep­tać mro­wis­kamro­wis­ka opowiadaćopowiadać żeże ko­tyko­ty i taki tak byłybyły ślepeślepe żeże woj­nywoj­ny nie byłonie było a tylkoa tylko żołnie­rzeżołnie­rze z plas­ti­kuz plas­ti­ku gu­mowągu­mową pałkąpałką żeże nie bolinie boli pro­cespro­ces za­marza­niaza­marza­nia trwatrwa na ty­lena ty­le długodługo żeże gdy sięgdy się to­piszto­pisz efektefekt ciep­larnianyciep­larniany to pikuśto pikuś odejdźodejdź bobo kiedykiedy tonętonę brzytwąbrzytwą chwy­tam sięchwy­tam się fal świat zaw­sze ot­wierałzaw­sze ot­wierał prze­deot­wierał prze­de mnąprze­de mną drzwimną drzwi idrzwi i zat­rzas­ki­wałi zat­rzas­ki­wał gdyzat­rzas­ki­wał gdy byłamgdy byłam w środkubyłam w środku chodźmyw środku chodźmy nachodźmy na dachuna dachu jest szy­badachu jest szy­ba z wiatrujest szy­ba z wiatru tamz wiatru tam możnatam można nau­czyć sięmożna nau­czyć się władaćnau­czyć się władać szkłemwładać szkłem dep­taćszkłem dep­tać mro­wis­kadep­tać mro­wis­ka opowiadaćmro­wis­ka opowiadać żeopowiadać że ko­tyże ko­ty i takko­ty i tak byłyi tak były ślepebyły ślepe żeślepe że woj­nyże woj­ny nie byłowoj­ny nie było a tylkonie było a tylko żołnie­rzea tylko żołnie­rze z plas­ti­kużołnie­rze z plas­ti­ku gu­mowąz plas­ti­ku gu­mową pałkągu­mową pałką żepałką że nie boliże nie boli pro­cesnie boli pro­ces za­marza­niapro­ces za­marza­nia trwaza­marza­nia trwa na ty­letrwa na ty­le długona ty­le długo żedługo że gdy sięże gdy się to­piszgdy się to­pisz efektto­pisz efekt ciep­larnianyefekt ciep­larniany to pikuściep­larniany to pikuś odejdźto pikuś odejdź boodejdź bo kiedybo kiedy tonękiedy tonę brzytwątonę brzytwą chwy­tam siębrzytwą chwy­tam się fal