Źle jest mieszać ze sobą różne wina, ale stara mądrość miesza się doskonale z nową.


Ź-jest-mieszać-ze-sobą-różne-wina-ale-stara-mądrość-miesza-ę-doskonale-z-nową
bertold brechtŹlejestmieszaćzesobąróżnewinaalestaramądrośćmieszasiędoskonalenowąŹle jestjest mieszaćmieszać zeze sobąsobą różneróżne winaale starastara mądrośćmądrość mieszamiesza sięsię doskonaledoskonale zz nowąŹle jest mieszaćjest mieszać zemieszać ze sobąze sobą różnesobą różne winaale stara mądrośćstara mądrość mieszamądrość miesza sięmiesza się doskonalesię doskonale zdoskonale z nowąŹle jest mieszać zejest mieszać ze sobąmieszać ze sobą różneze sobą różne winaale stara mądrość mieszastara mądrość miesza sięmądrość miesza się doskonalemiesza się doskonale zsię doskonale z nowąŹle jest mieszać ze sobąjest mieszać ze sobą różnemieszać ze sobą różne winaale stara mądrość miesza sięstara mądrość miesza się doskonalemądrość miesza się doskonale zmiesza się doskonale z nową

Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina! Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.Dlacze­go by być pośmiewis­kiem wys­tar­czy być sobą, a by cię sza­nowa­no, trze­ba być sobą do śmierci? Le­gen­da Dzi­kiego Zacho­du - Old Su­re Hand In­dian­ka Śmigła Strzała W Pew­nej Ręce się zakochała. On starą strzałę mieć musiał, Ona rękę, bo źle kuśkał. May tak pi­sał w kul­to­wych annałach.Jeśli jest ci źle z sa­mym sobą, to jak ko­muś ma być z tobą dobrze?