Źle mnie w złych ludzi tłumie, Płaczę, a oni szydzą; Mówię, nikt nie rozumie; Widzę, oni nie widzą! 


Ź-mnie-w złych-ludzi-tłumie-płaczę-a oni-szydzą-mówię-nikt-nie rozumie-widzę-oni-nie widzą 
adam mickiewiczŹlemniew złychludzitłumiepłaczęa oniszydząmówięniktnie rozumiewidzęoninie widzą Źle mniemnie w złychw złych ludziludzi tłumiea oni szydząnikt nie rozumieŹle mnie w złychmnie w złych ludziw złych ludzi tłumieŹle mnie w złych ludzimnie w złych ludzi tłumieŹle mnie w złych ludzi tłumie

Co mnie naj­bar­dziej bo­li? To, gdy in­ni osiaga­ja mo­je zy­ciowe ce­le, kiedy tyl­ko im sie zechce. To, ze oni ma­ja na codzien ludzi, za kto­rymi tes­knie. To, ze ja wie­rze w nich, a oni w siebie.schud­nij! - mówią mi ludzie chcę sta­wić się ich obłudzie schudnę! - mówię z przekonaniem czas skończyć z tym całym gdybaniem i kur­czę się w oczach i nag­le mnie nie ma i chcę usłyszeć Kiedy widzę, jak inni cierpią, jest to tak, jak gdyby cierpieli oni za mnie.Dobrze wychowanych ludzi można poznać po tym, ze źle wychowanych ludzi traktują oni jak dobrze wychowanych...Ne bój się swoich wrogów - oni cię tylko mogą zabć. Ne bój się przyjaciół - oni cię tylko mogą zdradzić. Bój się obojętnych - oni nie mordują ani nie zdradzają, ale za ich mlczącym przyzwoleniem światem rządzi mord i zdrada.Gdy­bym czuła do ludzi to sa­mo, co oni czują do mnie, świat byłby dużo piękniej­szym miejscem...