Źle ten przypatrywał się życiu, komu nie zdążyło się widzieć ręki, która w dobrotliwy sposób - zabija.


Ź-ten-przypatrywał-ę-życiu-komu-nie-zdążyło-ę-widzieć-ręki-która-w-dobrotliwy-sposób-zabija
friedrich nietzscheŹletenprzypatrywałsiężyciukomuniezdążyłowidziećrękiktóradobrotliwysposóbzabijaŹle tenten przypatrywałprzypatrywał sięsię życiukomu nienie zdążyłozdążyło sięsię widziećwidzieć rękiktóra ww dobrotliwydobrotliwy sposóbsposóbzabijaŹle ten przypatrywałten przypatrywał sięprzypatrywał się życiukomu nie zdążyłonie zdążyło sięzdążyło się widziećsię widzieć rękiktóra w dobrotliwyw dobrotliwy sposóbdobrotliwy sposóbŹle ten przypatrywał sięten przypatrywał się życiukomu nie zdążyło sięnie zdążyło się widziećzdążyło się widzieć rękiktóra w dobrotliwy sposóbw dobrotliwy sposóbŹle ten przypatrywał się życiukomu nie zdążyło się widziećnie zdążyło się widzieć rękiktóra w dobrotliwy sposób

Trzeba mieć to wyczucie, to minimum, ten takt, komu trzeba, komu można, komu nie, komu tak. Bowiem każda kobieta dobrze o tym wie komu trzeba, komu można, komu tak, komu nie.Jeden szuka położnika dla swoich myśli, drugi kogoś, komu by pomógł: w ten sposób powstaje zajmująca rozmowa.W brzas­ku dnia nie widzę nicze­go . Po­wiecie , że to nor­malne . Nie , ja jed­nak widzieć chcę więcej . Chcę widzieć każde z sied­miu widm każde­go ze zna­nych mi ko­lorów . Chcę widzieć roz­kwi­tającą miłość , która widzieć pot­ra­fi i uno­sić się w po­wiet­rzu także pot­ra­fi . Jed­nak świecie , wiem że jes­teś zbyt mało ckli­wy by mi na to poz­wo­lić . Dla te­go , Nie dziękuję.Nie ma okrutniejszej tyranii od tej, która się spełnia w cieniu praw i pod sztandarem sprawiedliwości; w ten sposób topi się, by tak rzec, nieszczęśników na ich ostatniej desce ratunku.Człowiek zaz­wyczaj wte­dy sta­je się dob­ry, gdy ni­komu nie wy­pada już źle go oce­niać ...Sekret ciąży temu, komu go powierzono, ale komu on ciąży, ten dowodzi, że ma słabego ducha, kiedy go unieść nie może.