Żółw po­rusza się z prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­nia sałaty.


Żółw-po­rusza ę-z prędkośą-wys­tar­czającą-do upo­lowa­nia-łaty
terry pratchettółwpo­rusza sięz prędkościąwys­tar­czającądo upo­lowa­niasałatyŻółw po­rusza siępo­rusza się z prędkościąz prędkością wys­tar­czającąwys­tar­czającą do upo­lowa­niado upo­lowa­nia sałatyŻółw po­rusza się z prędkościąpo­rusza się z prędkością wys­tar­czającąz prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­niawys­tar­czającą do upo­lowa­nia sałatyŻółw po­rusza się z prędkością wys­tar­czającąpo­rusza się z prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­niaz prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­nia sałatyŻółw po­rusza się z prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­niapo­rusza się z prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­nia sałaty

Głupo­ta jest zaw­sze wys­tar­czająca, mądrość nigdy.Nie is­tnieje me­tafo­ra dla spo­sobu, w ja­ki Wiel­ki A'Tuin, żółw świata, po­rusza się pop­rzez ga­lak­tyczną noc. Kiedy ktoś ma dziesięć ty­sięcy mil długości, sko­rupę poz­naczoną kra­tera­mi me­teorów i przyprószoną lo­dem ko­met, nie może być rozsądnie porówna­ny do ni­kogo prócz siebie.`Wszys­tkich można ku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­nią cenę ! Wys­tar­czy ob­niżyć po­ziom myśle­nia, aby niektórzy poczu­li grunt pod nogami.Są ludzie żyjący za dnia i stworze­nia nocy. Ważne by pa­miętać, że stworze­nia no­cy to nie zwyk­li ludzie dnia, którzy nie kładą się spać do późna, bo myślą, że dzięki te­mu są bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ni. By przek­roczyć gra­nicę, nie wys­tar­czy os­try ma­kijaż i bla­da ce­ra - trze­ba o wiele więcej...