Żądasz mądrej od­po­wie­dzi, mu­sisz również mądrze pytać.


Żądasz-mądrej-od­po­wie­dzi-mu­sisz-również-mądrze-pytać
johann wolfgang goetheądaszmądrejod­po­wie­dzimu­siszrównieżmądrzepyta毹dasz mądrejmądrej od­po­wie­dzimu­sisz równieżrównież mądrzemądrze pyta毹dasz mądrej od­po­wie­dzimu­sisz również mądrzerównież mądrze pytaćmu­sisz również mądrze pytać

By praw­dzi­wie poz­nać smak życia, mu­sisz skoszto­wać go w każdym punkcie.ale mu­sisz też wie­dzieć, że będąc ze mną, mu­sisz być niepew­nym te­go co mi do głowy wpad­nie i wie­dzieć, że nie łat­wo jest spra­wić by co­kol­wiek z niej wypadło.Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach.Niemała mądrość mądrze mówić, lecz naj­większa - mądrze czynić.Niemała mądrość mądrze mówić, lecz największa - mądrze czynić.Poz­nałem od­po­wie­dzi na py­tania. I te od­po­wie­dzi mnie zabiły.