Żądza podboju leży w ludzkiej naturze. Jeśli ludzie dokonują czynów, do jakich starcza im sił, czekają ich pochwały. Jeśli jednak upierają się przy swoich zamierzeniach, a sił im na to nie starcza, spotykają się z naganą.


Żądza-podboju-ży-w-ludzkiej-naturze-jeśli-ludzie-dokonują-czynów-do-jakich-starcza-im-ł-czekają-ich-pochwały-jeśli-jednak-upierają-ę
machiavelli niccolòądzapodbojuleżyludzkiejnaturzejeśliludziedokonujączynówdojakichstarczaimsiłczekająichpochwałyjednakupierająsięprzyswoichzamierzeniachsiłnatoniestarczaspotykająnaganąŻądza podbojupodboju leżyleży ww ludzkiejludzkiej naturzejeśli ludzieludzie dokonujądokonują czynówdo jakichjakich starczastarcza imim siłczekają ichich pochwałyjeśli jednakjednak upierająupierają sięsię przyprzy swoichswoich zamierzeniachsił imim nanie starczaspotykają sięz naganąŻądza podboju leżypodboju leży wleży w ludzkiejw ludzkiej naturzejeśli ludzie dokonująludzie dokonują czynówdo jakich starczajakich starcza imstarcza im siłczekają ich pochwałyjeśli jednak upierająjednak upierają sięupierają się przysię przy swoichprzy swoich zamierzeniacha sił imsił im nana to niespotykają się zsię z naganą

Jeśli myślisz że coś się skończyło, my­lisz się. To do­piero się roz­kręca. Zaw­sze będziesz to no­sił na ser­ca dnie... .................................................................................................  Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru.Jeśli nie starczy nam sił, aby milczeć, możemy mówić tylko o sobie.Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze.Jeśli nie star­czy nam sił, aby mil­czeć, możemy mówić tyl­ko o sobie.Sztuką jest dzielić się z drugą osobą, kiedy To­bie sa­memu led­wo starcza...