Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą.


Żądza-spra­wia-że naj­przyz­woit­-ludzie-przes­tają-być-sobą
john irvingądzaspra­wiaże naj­przyz­woit­siludzieprzes­tająbyćsobąŻądza spra­wiaże naj­przyz­woit­si ludzieludzie przes­tająprzes­tają byćbyć sobąże naj­przyz­woit­si ludzie przes­tająludzie przes­tają byćprzes­tają być sobąże naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają byćludzie przes­tają być sobąże naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą

Na­miętność spra­wia, że nie widzi­my jas­no. Żonę wy­bieraj trzeźwo i z roz­wagą, kiedy cię nie dręczy niecier­pli­wa żądza. Ludzie się wiążą małżeństwem w naj­gor­szym mo­men­cie – kiedy płoną.Przyz­naję to. Jes­teś sil­ny. Po­nieważ znasz ten sam ból sa­mot­ności co ja. Ból ten zaś spra­wia, że ludzie stają się silniejsi. -Sa­suke do Naruto.Przyz­wycza­jenie do tru­du spra­wia, że łat­wiej zno­simy cierpienia.Ludzie nie zdają so­bie spra­wy, ile fraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresji.Bo­gowie umierają, gdy ludzie przes­tają w nich wierzyć.Ludzie szu­kają praw­dy. Kiedy sądzą, że ją od­na­leźli przes­tają szu­kać i na­wet im w głowie po­zos­ta­nie, że naj­bar­dziej zdu­miewające od­kry­cia po­zos­tały dla nich tajemnicą.