Żad­na siła nie zat­rzy­ma ser­ca, które kochać chce, wielką mocą ob­darzo­ne wal­czy i osiąga cel! 


Żad­na-ła-nie zat­rzy­-ser­ca-które-kochać-chce-wielką-mocą-ob­darzo­ne-wal­czy-i osiąga-cel 
mariuszrad­nasiłanie zat­rzy­maser­caktórekochaćchcewielkąmocąob­darzo­newal­czyi osiągacel Żad­na siłasiła nie zat­rzy­manie zat­rzy­ma ser­caktóre kochaćkochać chcewielką mocąmocą ob­darzo­neob­darzo­ne wal­czywal­czy i osiągaŻad­na siła nie zat­rzy­masiła nie zat­rzy­ma ser­caktóre kochać chcewielką mocą ob­darzo­nemocą ob­darzo­ne wal­czyob­darzo­ne wal­czy i osiągaŻad­na siła nie zat­rzy­ma ser­cawielką mocą ob­darzo­ne wal­czymocą ob­darzo­ne wal­czy i osiągawielką mocą ob­darzo­ne wal­czy i osiąga

Trzy­mając się za ręce Krzycze­liśmy so­bie tę na­miętną niemiłość Słowa się wy­rywały Sil­ne i czułe Na próżno Ciała lgnęły do siebie Po­za kontrolą Jak magnes Siłą zat­rzy­mać nie możesz A ser­ca us­ta­wione Ujem­ny­mi jo­nami Choćby chciały Żad­na siła ich nie złączy Naj­większym niebez­pie­czeństwem dla większości z nas nie jest to, że mie­rzy­my za wy­soko i nie osiąga­my ce­lu, ale to że mie­rzy­my za nis­ko i cel osiągamy Za co wal­czy­my? Czy za nasze życia? Nie. Wal­czy­my za tą ziemię, w której zos­ta­li pocho­wani na­si oj­co­wie. Nie chcę, aby ko­biety szły między ob­cych. Nie chcę umierać w ob­cej ziemi. Uk­ry­jemy nasze ko­biety za na­mi w tych górach i um­rze­my w naszej włas­nej ziemi wal­cząc za nie. Już raczej uczy­nię to, niż ucieknę w nieznane.Nie zat­rzy­muj­my niep­rzy­jaźni względem ko­gokol­wiek w naszych ser­cach, bo gdy w ser­cu zbie­rze się dużo niena­wiści, ono niszczeje.Na ser­werze dobrą chwilę Nad czymś no­woczes­nym kminię: Cisnę zwo­je ze wszech miary, By nasz dom nie ro­bił siary. Wtem na ser­wer Ja­nak wpada, Zaś mię cel ten zastanawia: Czy dla swoich wier­nych fanów, Wyt­worze­nia nag­rań paru, Czy też w ra­mach wal­ki z nudą Przyszedł świecić gołą dupą? // z de­dykacją dla Janaka9090 tłumy na ulicach nie znają powodów odchodzą wy­daje się że to my nieśmiertelni zapominamy dzień przemija czy to znasz otwórz oczy chcę zo­baczyć że tu jesteś py­tani o drogę zagubieni umar­li dla innych trwamy nie zat­rzy­muje­my się nocą w opuszczo­nych miastach jut­ro będzie późno czy to wiesz otwórz oczy chcę zo­baczyć że tu jesteś