Żad­na bit­wa nig­dy nie jest wyg­raną. Bi­tew na­wet się nie toczy. Teatr wo­jen od­kry­wa tyl­ko przed człowiekiem je­go włas­ne sza­leństwo i roz­pacz, a zwy­cięstwo jest wy­mysłem fi­lozofów i głupców.


Żad­na-bit­wa-nig­dy-nie jest wyg­raną-bi­tew na­wet ę-nie toczy-teatr wo­jen-od­kry­wa-tyl­ko-przed-człowiekiem-­go-włas­ne
william faulknerad­nabit­wanig­dynie jest wyg­ranąbi­tew na­wet sięnie toczyteatr wo­jenod­kry­watyl­koprzedczłowiekiemje­gowłas­nesza­leństwoi roz­pacza zwy­cięstwojest wy­mysłemfi­lozofówi głupcówŻad­na bit­wabit­wa nig­dynig­dy nie jest wyg­ranąbi­tew na­wet się nie toczyteatr wo­jen od­kry­waod­kry­wa tyl­kotyl­ko przedprzed człowiekiemczłowiekiem je­goje­go włas­newłas­ne sza­leństwosza­leństwo i roz­pacza zwy­cięstwo jest wy­mysłemjest wy­mysłem fi­lozofówfi­lozofów i głupcówŻad­na bit­wa nig­dybit­wa nig­dy nie jest wyg­ranąteatr wo­jen od­kry­wa tyl­kood­kry­wa tyl­ko przedtyl­ko przed człowiekiemprzed człowiekiem je­goczłowiekiem je­go włas­neje­go włas­ne sza­leństwowłas­ne sza­leństwo i roz­pacza zwy­cięstwo jest wy­mysłem fi­lozofówjest wy­mysłem fi­lozofów i głupców

Ten, kto zwy­cięża in­nych ludzi, jest tyl­ko sil­ny. Ten, kto zwy­cięstwo nad sobą sa­mym od­no­si, jest człowiekiem potężnym.Je­dyna wal­ka toczy się w ciem­nościach. Zwy­cięstwo od­no­si się zaw­sze na ich skraju.Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana.Być zwy­ciężonym i nie ulec to zwy­cięstwo, zwy­ciężyć i spocząć na laurach - to klęska.Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą.