Żad­na wo­da nie uga­si prag­nienia miłości, żad­na powódź jej nie zatopi.


Żad­na-wo­da-nie uga­-prag­nienia-miłoś-żad­na-powódź-jej-nie zatopi
jeanette wintersonad­nawo­danie uga­siprag­nieniamiłościżad­napowódźjejnie zatopiŻad­na wo­dawo­da nie uga­sinie uga­si prag­nieniaprag­nienia miłościżad­na powódźpowódź jejjej nie zatopiŻad­na wo­da nie uga­siwo­da nie uga­si prag­nienianie uga­si prag­nienia miłościżad­na powódź jejpowódź jej nie zatopiŻad­na wo­da nie uga­si prag­nieniawo­da nie uga­si prag­nienia miłościżad­na powódź jej nie zatopiŻad­na wo­da nie uga­si prag­nienia miłości

Nie uga­sisz prag­nienia ducha mądrością udo­joną z mędrca.Jeżeli nie is­tnieje żad­na wie­czna miłość, to nie is­tnieje też żad­na god­na miłości wieczność.Żar na ser­cu tli się po­wol­nym płomieniem. I żad­na z łez nie uga­si te­go.. nie uga­si tego. Lu­biłam te słowa że byłeś mój.. mój na zawsze. Je­dyne co mnie ba­wi to ze mójŻad­nej miłości nie trze­ba prze­ciągać po­za jej kres.Mężczyźni da­wali jej mnóstwo kosztow­ności, by zdo­być jej ap­ro­batę i miłość. Ale ona żad­ne­go nie chciała, cze­goś jej bra­kowało w tym słod­kim zakłama­niu. Aż w końcu on je­den po­daro­wał jej naj­cenniej­szy skarb - swo­je serce.Li­berałowie udo­wod­ni­li, że nie mają żad­nych, naj­mniej­szych kwa­lifi­kac­ji eko­nomicznych, i nig­dy w żad­nej koalic­ji – gdy­by do ta­kiej kiedy­kol­wiek doszło – nie mogą obej­mo­wać re­sortów eko­nomicznych, bo zruj­nują kraj.