Żad­ne ma­py ani dro­gow­ska­zy nie po­mogą od­na­leźć dro­gi wędrow­co­wi, który nie ob­rał ce­lu podróży.


Żad­ne-­py-ani-dro­gow­ska­zy-nie po­mogą-od­na­źć-dro­gi-wędrow­co­wi-który-nie ob­rał-­lu-podróży
alfa centauriad­nema­pyanidro­gow­ska­zynie po­mogąod­na­leźćdro­giwędrow­co­wiktórynie ob­rałce­lupodróżyŻad­ne ma­pyma­py aniani dro­gow­ska­zydro­gow­ska­zy nie po­mogąnie po­mogą od­na­leźćod­na­leźć dro­gidro­gi wędrow­co­wiktóry nie ob­rałnie ob­rał ce­luce­lu podróżyŻad­ne ma­py anima­py ani dro­gow­ska­zyani dro­gow­ska­zy nie po­mogądro­gow­ska­zy nie po­mogą od­na­leźćnie po­mogą od­na­leźć dro­giod­na­leźć dro­gi wędrow­co­wiktóry nie ob­rał ce­lunie ob­rał ce­lu podróżyŻad­ne ma­py ani dro­gow­ska­zyma­py ani dro­gow­ska­zy nie po­mogąani dro­gow­ska­zy nie po­mogą od­na­leźćdro­gow­ska­zy nie po­mogą od­na­leźć dro­ginie po­mogą od­na­leźć dro­gi wędrow­co­wiktóry nie ob­rał ce­lu podróżyŻad­ne ma­py ani dro­gow­ska­zy nie po­mogąma­py ani dro­gow­ska­zy nie po­mogą od­na­leźćani dro­gow­ska­zy nie po­mogą od­na­leźć dro­gidro­gow­ska­zy nie po­mogą od­na­leźć dro­gi wędrow­co­wi

W złożonym i dy­namicznym świecie przez­nacze­nie z tru­dem i nie zaw­sze się wy­pełnia. Wśród ty­sięcy spląta­nych ścieżek trud­no zna­leźć swoją własną, opat­rzoną imien­nym dro­gow­ska­zem. Cza­sem, kiedy się wreszcie od­naj­dzie, ścieżka już daw­no nie jest ścieżką, lecz za­dep­ta­nym trak­tem, a przy wejściu po­bierają opłatę.Marzę o cof­nięciu cza­su. Chciałbym wrócić na pew­ne roz­sta­je dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczy­tać uważnie na­pisy na dro­gow­ska­zach i pójść w in­nym kierunku.Na­wet dro­gow­skaz pot­ra­fi wyp­ro­wadzić w pole.Dro­gi Boże, Przez cały dzi­siej­szy dzień do tej po­ry postępuję jak na­leży. Nie złościłem się, nie byłem chci­wy, złośli­wy, sa­molub­ny, zaz­dros­ny ani uszczyp­li­wy, nic jeszcze nie wy­piłem ani nie faj­czyłem. Na­wet ani ra­zu nie skłamałem. Jes­tem Ci za to bar­dzo wdzięczny. Ale dro­gi Boże, za chwilę za­mie­rzam wstać z łóżka i od tej po­ry bar­dzo będę pot­rze­bował Two­jej pomocy.Nie ma in­nej dro­gi do świata, jak tyl­ko dro­ga współczucia.Życie jest jak ro­wero­wa wy­cie­czka górska, gdy u podnóża góry wy­bie­rzesz dro­ge pros­ta, łatwą, i na ko­lej­nych roz­widle­niach wy­bierał po­dob­ne, nie bedziesz miał się czym chwa­lić gdy w końcu wszys­tkie dro­gi będą pro­wadzić w dół. Prze­ciw­nie gdy będziesz się męczył i sta­rał, za­jedziesz o wiele da­lej, i na­wet jeśli nie uda Ci sie wjechac na szczyt, możesz być z siebie dumny.