Żad­ne z nas nie wspom­niało o naszym spot­ka­niu. An­na niczym się nie zdradziła, że coś ta­kiego się zdarzyło. Jej dys­krec­ja, początko­wo tak kojąca, później stała się źródłem mo­jej udręki. Co za ko­bieta, która pot­ra­fi tak dob­rze grać, jak może grać tak dobrze? 


Żad­ne-z nas-nie wspom­niało-o naszym-spot­ka­niu-an­na niczym ę-nie zdradziła-że coś-­kiego ę-zdarzyło-jej dys­krec­ja
josephine hartad­nez nasnie wspom­niałoo naszymspot­ka­niuan­na niczym sięnie zdradziłaże cośta­kiego sięzdarzyłojej dys­krec­japoczątko­wotakkojącapóźniejstała sięźródłemmo­jejudrękico za ko­bietaktórapot­ra­fidob­rzegraćjak możegraćdobrze Żad­ne z nasz nas nie wspom­niałonie wspom­niało o naszymo naszym spot­ka­niuan­na niczym się nie zdradziłaże coś ta­kiego sięta­kiego się zdarzyłopoczątko­wo taktak kojącapóźniej stała sięstała się źródłemźródłem mo­jejmo­jej udrękiktóra pot­ra­fipot­ra­fi taktak dob­rzedob­rze graćjak może graćgrać takŻad­ne z nas nie wspom­niałoz nas nie wspom­niało o naszymnie wspom­niało o naszym spot­ka­niuże coś ta­kiego się zdarzyłopoczątko­wo tak kojącapóźniej stała się źródłemstała się źródłem mo­jejźródłem mo­jej udrękiktóra pot­ra­fi takpot­ra­fi tak dob­rzetak dob­rze graćjak może grać tak

Nie może być dla ko­biet większej udręki niż mężczyz­na, który jest tak dob­ry, tak wier­ny, tak kochający, tak niepow­tarzal­ny i który nie ocze­kuje żad­nych przyrzeczeń. -Janusz Leon Wiśniewski
nie-może-być-dla-ko­biet-większej-udręki-ż-mężczyz­na-który-jest tak-dob­ry-tak-wier­ny-tak-kochający-tak-niepow­tarzal­ny-i który
Ale nie za­pom­nij o jed­nym: to, co za­pomi­na się z miłości, pa­mięta się później z niena­wiści, tak dob­rze, tak dobrze!  -August Strindberg
ale-nie za­pom­nij-o jed­nym-to-co za­pomi­na ę-z miłoś-pa­mię ę-później-z niena­wiś-tak-dob­rze-tak-dobrze