Żaden człowiek nie chce umrzeć. Ale tak rzadko się zdarza to, co człowiek chce.


Żaden-człowiek-nie-chce-umrzeć-ale-tak-rzadko-ę-zdarza-to-co-człowiek-chce
stanisław tymadenczłowiekniechceumrzećaletakrzadkosięzdarzatocochceŻaden człowiekczłowiek nienie chcechce umrzećale taktak rzadkorzadko sięsię zdarzaco człowiekczłowiek chceŻaden człowiek nieczłowiek nie chcenie chce umrzećale tak rzadkotak rzadko sięrzadko się zdarzaco człowiek chceŻaden człowiek nie chceczłowiek nie chce umrzećale tak rzadko siętak rzadko się zdarzaŻaden człowiek nie chce umrzećale tak rzadko się zdarza

Całe życie jest jak ogląda­nie mi­gaw­ki, po­myślał. Tyl­ko zaw­sze wygląda tak, jak­by człowiek przyszedł o dziesięć mi­nut spóźniony i nikt nie chce mu opo­wie­dzieć o co chodzi, więc mu­si się sam wszys­tkiego do­myślać. I nig­dy, ale to nig­dy nie zdarza się okaz­ja, żeby zos­tać na dru­gi pokaz.Szczęśli­wy jest człowiek, który po­siada to, cze­go chce, a nie chce nic złego.Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego.I zed­rzeć tych gu­zików bramy I tych zamków ideały By po­wie­dzieć jes­tem Twoja A jed­nak niczyja I uk­ry­wając oczy moje Zat­ra­cic sie w Twoich I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte Mówiące na przekór ser­cu Nie chcę ... Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę! Byś tonął w nich Nie chcę Nie chcę, byś do­tykał jej Duszy co drży Nie chcę! Nie chce Cię znać Zapomniałam Imię. Imię. Imię ... Krzyczę każde­go dnia ...Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.