Żaden instynkt, nawet płciowy, nie ulega tak łatwo zboczeniom jak instynkt posiadania.


Żaden-instynkt-nawet-płciowy-nie-ulega-tak-łatwo-zboczeniom-jak-instynkt-posiadania
aldous huxleyadeninstynktnawetpłciowynieulegatakłatwozboczeniomjakinstynktposiadaniaŻaden instynktnawet płciowynie ulegaulega taktak łatwołatwo zboczeniomzboczeniom jakjak instynktinstynkt posiadanianie ulega takulega tak łatwotak łatwo zboczeniomłatwo zboczeniom jakzboczeniom jak instynktjak instynkt posiadanianie ulega tak łatwoulega tak łatwo zboczeniomtak łatwo zboczeniom jakłatwo zboczeniom jak instynktzboczeniom jak instynkt posiadanianie ulega tak łatwo zboczeniomulega tak łatwo zboczeniom jaktak łatwo zboczeniom jak instynktłatwo zboczeniom jak instynkt posiadania

Wbrew ogólnej opinii, miłość nie daje cierpienia. Cierpienie daje instynkt posiadania, który jest przeciwieństwem miłości.Natura to instynkt sztuki.Instynkt samozachowawczy jest czasem motorem samobójstwa.Największym hamulcem w myśleniu jest instynkt samoobrony.Instynkt życia przeszkadza nam poczuć jego nieistnienie.Dwie rzeczy pouczają człowieka o całej jego naturze - instynkt i doświadczenie.