Żaden ojciec kaznodzieja tak nie grzmi na kobiety, jak człek oświecony, gdy w chwilach cielesnego przesytu chce oczyścić myśli z kobiecego ducha tkliwości, fałszu i mętu.


Żaden-ojciec-kaznodzieja-tak-nie-grzmi-na-kobiety-jak-człek-oświecony-gdy-w-chwilach-cielesnego-przesytu-chce-oczyść-myśli-z-kobiecego-ducha
wacław berentadenojcieckaznodziejatakniegrzminakobietyjakczłekoświeconygdychwilachcielesnegoprzesytuchceoczyścićmyślikobiecegoduchatkliwościfałszumętuŻaden ojciecojciec kaznodziejakaznodzieja taktak nienie grzmigrzmi nana kobietyjak człekczłek oświeconygdy ww chwilachchwilach cielesnegocielesnego przesytuprzesytu chcechce oczyścićoczyścić myślimyśli zz kobiecegokobiecego duchaducha tkliwościfałszu ii mętuŻaden ojciec kaznodziejaojciec kaznodzieja takkaznodzieja tak nietak nie grzminie grzmi nagrzmi na kobietyjak człek oświeconygdy w chwilachw chwilach cielesnegochwilach cielesnego przesytucielesnego przesytu chceprzesytu chce oczyścićchce oczyścić myślioczyścić myśli zmyśli z kobiecegoz kobiecego duchakobiecego ducha tkliwościfałszu i mętu

Żaden oj­ciec kaz­nodzieja tak nie grzmi na ko­biety, jak człek oświeco­ny, gdy w chwi­lach cieles­ne­go prze­sytu chce oczyścić myśli z ko­biece­go ducha tkli­wości, fałszu i mętu.Wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje.Przyzwoitość. Ktoś, kto wcale nie był tak wyrafinowany jak pan de La Roche-foucault, uczynił taką oto uwagę: Żaden li­terat nig­dy nie wy­myśli nic tak niesłycha­niego, jak praw­dzi­we ludzkie życie.Nikt na całym świecie, żaden najmędrszy filozof nie poradzi tak młodej osobie jak roztropna matka, bo żaden nie może tak jej znać i życzyć.Żaden mężczyzna, który ma coś porządnego do zrobienia na świecie, nie ma dość czasu i pieniędzy na tak długie i kosztowne polowania, jak polowanie na kobiety.