Żaden praw­dzi­wy prob­lem nie może być roz­wiąza­ny, naj­lep­sze, co można dla niego zro­bić, to za­pew­nić mu trwanie.


Żaden-praw­dzi­wy-prob­lem-nie może-być-roz­wiąza­ny-naj­lep­sze-co można-dla-niego-zro­bić-to za­pew­ć-mu trwanie
charles de gaulleadenpraw­dzi­wyprob­lemnie możebyćroz­wiąza­nynaj­lep­szeco możnadlaniegozro­bićto za­pew­nićmu trwanieŻaden praw­dzi­wypraw­dzi­wy prob­lemprob­lem nie możenie może byćbyć roz­wiąza­nyco można dladla niegoniego zro­bićto za­pew­nić mu trwanieŻaden praw­dzi­wy prob­lempraw­dzi­wy prob­lem nie możeprob­lem nie może byćnie może być roz­wiąza­nyco można dla niegodla niego zro­bićŻaden praw­dzi­wy prob­lem nie możepraw­dzi­wy prob­lem nie może byćprob­lem nie może być roz­wiąza­nyco można dla niego zro­bićŻaden praw­dzi­wy prob­lem nie może byćpraw­dzi­wy prob­lem nie może być roz­wiąza­ny

Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.) Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać.Ra­dość też bo­li. Ale to nic. Ból urzeczy­wis­tnia. Tyl­ko on jest praw­dzi­wy. Wszys­tko z niego: strach, roz­pacz, tęskno­ta, której za­bić nie można, bo prze­myca się w ko­lorze oczu i za­pachu. I dla­tego jest wie­czna, jak trawa.praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami ! Żaden li­terat nig­dy nie wy­myśli nic tak niesłycha­niego, jak praw­dzi­we ludzkie życie.