Żadna nie może być taką samą kochanką dla dwu mężczyzn. Każde posiadanie jej przez innego mężczyznę przechodzi po niej jak fala, wciąż zmieniając jej istotę.


Żadna-nie-może-być-taką-samą-kochanką-dla-dwu-mężczyzn-każde-posiadanie-jej-przez-innego-mężczyznę-przechodzi-po-niej-jak-fala-wciąż
maria meiedźwieckaadnaniemożebyćtakąsamąkochankądladwumężczyznkażdeposiadaniejejprzezinnegomężczyznęprzechodziponiejjakfalawciążzmieniającistotęŻadna nienie możemoże byćbyć takątaką samąsamą kochankąkochanką dladla dwudwu mężczyznkażde posiadanieposiadanie jejjej przezprzez innegoinnego mężczyznęmężczyznę przechodziprzechodzi popo niejniej jakjak falawciąż zmieniajączmieniając jejjej istotęŻadna nie możenie może byćmoże być takąbyć taką samątaką samą kochankąsamą kochanką dlakochanką dla dwudla dwu mężczyznkażde posiadanie jejposiadanie jej przezjej przez innegoprzez innego mężczyznęinnego mężczyznę przechodzimężczyznę przechodzi poprzechodzi po niejpo niej jakniej jak falawciąż zmieniając jejzmieniając jej istotę

W miłostce, a może nawet i w pierwszych pięciu minutach prawdziwej miłości, kobieta - kochanka bardziej liczy się z tym, jak inne kobiety patrzą na tego mężczyznę, niż jak nań patrzy ona sama. -Stendhal
w-miłostce-a-może-nawet-i-w-pierwszych-pięciu-minutach-prawdziwej-miłoś-kobieta-kochanka-bardziej-liczy-ę-z-tym-jak-inne-kobiety-patrzą-na
Utarł się idiotyczny pogląd, że kochanka żony nienawidzi tylko jedna osoba: jej mąż. Ale w dziewięciu wypadkach na dziesięć kochanka żony nienawidzi najgoręcej sama żona. -Gilbert Keith Chesterton
utarł-ę-idiotyczny-pogląd-że-kochanka-żony-nienawidzi-tylko-jedna-osoba-jej-mąż-ale-w-dziewięciu-wypadkach-na-dziesięć-kochanka-żony
Kto miłości nie zna­lazł już jej nie odnajdzie, Kto na nią wciąż cze­ka ni­kogo nie kocha, spróbuj nie chcieć jej wca­le - wte­dy przyj­dzie sama. -Jan Twardowski
kto-miłoś-nie zna­lazł-już-jej-nie odnajdzie-kto-na ą-wciąż-cze­ka-­kogo-nie kocha-spróbuj-nie chcieć-jej-wca­- wte­dy