Żadna nie może być taką samą kochanką dla dwu mężczyzn. Każde posiadanie jej przez innego mężczyznę przechodzi po niej jak fala, wciąż zmieniając jej istotę.


Żadna-nie-może-być-taką-samą-kochanką-dla-dwu-mężczyzn-każde-posiadanie-jej-przez-innego-mężczyznę-przechodzi-po-niej-jak-fala-wciąż
maria meiedźwieckaadnaniemożebyćtakąsamąkochankądladwumężczyznkażdeposiadaniejejprzezinnegomężczyznęprzechodziponiejjakfalawciążzmieniającistotęŻadna nienie możemoże byćbyć takątaką samąsamą kochankąkochanką dladla dwudwu mężczyznkażde posiadanieposiadanie jejjej przezprzez innegoinnego mężczyznęmężczyznę przechodziprzechodzi popo niejniej jakjak falawciąż zmieniajączmieniając jejjej istotęŻadna nie możenie może byćmoże być takąbyć taką samątaką samą kochankąsamą kochanką dlakochanką dla dwudla dwu mężczyznkażde posiadanie jejposiadanie jej przezjej przez innegoprzez innego mężczyznęinnego mężczyznę przechodzimężczyznę przechodzi poprzechodzi po niejpo niej jakniej jak falawciąż zmieniając jejzmieniając jej istotę

Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem.W miłostce, a może nawet i w pierwszych pięciu minutach prawdziwej miłości, kobieta - kochanka bardziej liczy się z tym, jak inne kobiety patrzą na tego mężczyznę, niż jak nań patrzy ona sama.Utarł się idiotyczny pogląd, że kochanka żony nienawidzi tylko jedna osoba: jej mąż. Ale w dziewięciu wypadkach na dziesięć kochanka żony nienawidzi najgoręcej sama żona.Żadnego mężczyzny tak sobie kobieta nie ceni jak tego, który kocha się w niej bez wzajemności. Kobieta może ścierpieć stratę kochanka, ale jej miłość własna nie pogodziłaby się nigdy z utratą mężczyzny wiernego, oddanego, zakochanego w niej bez wzajemności.Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć.Kto miłości nie zna­lazł już jej nie odnajdzie, Kto na nią wciąż cze­ka ni­kogo nie kocha, spróbuj nie chcieć jej wca­le - wte­dy przyj­dzie sama.