Żar­ty żartami Zaczną się dziura­we żarty Żar­to­wał ka­wał nażarty Z dziury ementalera Której żart już teraz Był po­ważnie rdzą przeżarty.


Żar­ty-żartami-zaczną ę-dziura­we-żarty-Żar­to­wał-ka­wał-nażarty-z-dziury-ementalera-której-żart-już-teraz-był-po­ważnie-rdzą
awatarar­tyżartamizaczną siędziura­weżartyar­to­wałka­wałnażartydziuryementaleraktórejżartjużterazbyłpo­ważnierdząprzeżartyŻar­ty żartamiżartami zaczną sięzaczną się dziura­wedziura­we żartyżarty Żar­to­wałŻar­to­wał ka­wałka­wał nażartynażarty zz dziurydziury ementaleraementalera którejktórej żartżart jużjuż terazteraz byłbył po­ważniepo­ważnie rdząrdzą przeżartyŻar­ty żartami zaczną siężartami zaczną się dziura­wezaczną się dziura­we żartydziura­we żarty Żar­to­wałżarty Żar­to­wał ka­wałŻar­to­wał ka­wał nażartyka­wał nażarty znażarty z dziuryz dziury ementaleradziury ementalera którejementalera której żartktórej żart jużżart już terazjuż teraz byłteraz był po­ważniebył po­ważnie rdząpo­ważnie rdzą przeżartyŻar­ty żartami zaczną się dziura­weżartami zaczną się dziura­we żartyzaczną się dziura­we żarty Żar­to­wałdziura­we żarty Żar­to­wał ka­wałżarty Żar­to­wał ka­wał nażartyŻar­to­wał ka­wał nażarty zka­wał nażarty z dziurynażarty z dziury ementaleraz dziury ementalera którejdziury ementalera której żartementalera której żart jużktórej żart już terazżart już teraz byłjuż teraz był po­ważnieteraz był po­ważnie rdząbył po­ważnie rdzą przeżartyŻar­ty żartami zaczną się dziura­we żartyżartami zaczną się dziura­we żarty Żar­to­wałzaczną się dziura­we żarty Żar­to­wał ka­wałdziura­we żarty Żar­to­wał ka­wał nażartyżarty Żar­to­wał ka­wał nażarty zŻar­to­wał ka­wał nażarty z dziuryka­wał nażarty z dziury ementaleranażarty z dziury ementalera którejz dziury ementalera której żartdziury ementalera której żart jużementalera której żart już terazktórej żart już teraz byłżart już teraz był po­ważniejuż teraz był po­ważnie rdząteraz był po­ważnie rdzą przeżarty

Skoro tak niewiele wytarczyło zbuntowanym aniołom, by zmienić żar uwielbienia i pokory w żar pychy i buntu, cóż powiedzieć o itocie ludzkiej?Sko­ro tak niewiele wys­tar­czyło zbun­to­wanym aniołom, by zmienić żar uwiel­bienia i po­kory w żar pychy i bun­tu, cóż po­wie­dzieć o is­to­cie ludzkiej? Whi­te myślał inaczej. Jeśli z kimś roz­ma­wiał, był miły, up­rzej­my i nie da­wał do myśle­nia, na­tomiast tak na prawdę w je­go duszy pa­nowało cham­stwo, gniew, a je­go słow­nik prze­pełniony był po brze­gi wul­ga­ryz­ma­mi. Miał dwie stro­ny, a jedną z nich próbo­wał za wszelką cenę uk­ryć, lecz nie dał rady. Mark Whi­te - 13-07-2014 Je­zus jak chodził po ziemi (Syn Człowie­czy) to był On Pen­tagra­mem war­tości. Jak poz­wo­lił się uk­rzyżować to zre­duko­wał się do trzech wy­miarów. Do trójkąta równo­boczne­go war­tości. Zre­zyg­no­wał z wol­ności i władzy.Pe­wien młodzieniec za­pytał Mo­zar­ta, jak skom­po­nować sym­fo­nię. Od­parł, że jest jeszcze zbyt młody i po­radził mu zacząć od ballad. - Ale pan kom­po­nował sym­fo­nie mając 10 lat! - zap­ro­tes­to­wał młodzieniec. - To praw­da, lecz ja ni­kogo nie py­tałem, jak się to ro­bi - od­parł Mozart.