Że dobrym być potrzeba i któż tego nie wie? Lecz dobry owoc rośnie nie na każdym drzewie.


Że-dobrym-być-potrzeba-i-któż-tego-nie-wie-lecz-dobry-owoc-rośnie-nie-na-każdym-drzewie
mikołaj rejedobrymbyćpotrzebaktóżtegoniewieleczdobryowocrośnienakażdymdrzewieŻe dobrymdobrym byćbyć potrzebapotrzeba ii któżktóż tegotego nienie wielecz dobrydobry owocowoc rośnierośnie nienie nana każdymkażdym drzewieŻe dobrym byćdobrym być potrzebabyć potrzeba ipotrzeba i któżi któż tegoktóż tego nietego nie wielecz dobry owocdobry owoc rośnieowoc rośnie nierośnie nie nanie na każdymna każdym drzewieŻe dobrym być potrzebadobrym być potrzeba ibyć potrzeba i któżpotrzeba i któż tegoi któż tego niektóż tego nie wielecz dobry owoc rośniedobry owoc rośnie nieowoc rośnie nie narośnie nie na każdymnie na każdym drzewieŻe dobrym być potrzeba idobrym być potrzeba i któżbyć potrzeba i któż tegopotrzeba i któż tego niei któż tego nie wielecz dobry owoc rośnie niedobry owoc rośnie nie naowoc rośnie nie na każdymrośnie nie na każdym drzewie

nie sadzę wiary w moim sadzie rośnie owoc zwątpienia  -marchand de sommeil
nie sadzę-wiary-w-moim-sadzie-rośnie-owoc-zwątpienia 
Być dobrym jest szlachetnie. Lecz uczyć innych, jak oni mają być dobrzy, jest jeszcze szlachetniejsze i nie wymaga tyle wysiłku. -Mark Twain
być-dobrym-jest-szlachetnie-lecz-uczyć-innych-jak-oni-mają-być-dobrzy-jest-jeszcze-szlachetniejsze-i-nie-wymaga-tyle-wysiłku
Z każdym przypływem i odpływem morza rośnie nadzieja na to, że kiedyś ta fa­la por­wie Cię i za­bie­rze do lep­sze­go życia... -AnDree
z każdym-przypływem-i odpływem-morza-rośnie-nadzieja-na to-że kiedyś- fa­-por­wie-cię-i-za­bie­rze-do lep­sze­go-życia
Cierpienie jest istotą życia i wobec tego nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz jego niewysychające źródło tkwi w każdym. -Arthur Schopenhauer
cierpienie-jest-istotą-życia-i-wobec-tego-nie-przychodzi-do-nas-z-zewnątrz-lecz-jego-niewysychają-źródło-tkwi-w-każdym