Że jutro też jest dzień, to może brzmieć pocieszająco dla głupków. Dla zwolenników zdrowej żywności, ale nie dla ludzi poważnych. Dla tych co palą, piją i czuwają po nocach. Czuwają wbrew ogólnemu przekonaniu, że nie ma na co czekać. Bo może i nie ma. Ale nie jest to powód, by nie czuwać.


Że-jutro-też-jest-dzień-to-może-brzmieć-pocieszająco-dla-głupków-dla-zwolenników-zdrowej-żywnoś-ale-nie-dla-ludzi-poważnych-dla-tych-co
andrzej stasiukejutroteżjestdzieńtomożebrzmiećpocieszającodlagłupkówdlazwolennikówzdrowejżywnościalenieludzipoważnychtychcopaląpijączuwająponocachczuwająwbrewogólnemuprzekonaniużenaczekaćboalepowódbyczuwaćŻe jutrojutro teżteż jestjest dzieńmoże brzmiećbrzmieć pocieszającopocieszająco dladla głupkówdla zwolennikówzwolenników zdrowejzdrowej żywnościale nienie dladla ludziludzi poważnychdla tychtych coco paląpiją ii czuwajączuwają popo nocachczuwają wbrewwbrew ogólnemuogólnemu przekonaniuże nienie mama nana coco czekaćbo możemoże ii nienie maale nienie jestby nienie czuwaćŻe jutro teżjutro też jestteż jest dzieńmoże brzmieć pocieszającobrzmieć pocieszająco dlapocieszająco dla głupkówdla zwolenników zdrowejzwolenników zdrowej żywnościale nie dlanie dla ludzidla ludzi poważnychdla tych cotych co paląpiją i czuwająi czuwają poczuwają po nocachczuwają wbrew ogólnemuwbrew ogólnemu przekonaniuże nie manie ma nama na cona co czekaćbo może imoże i niei nie maale nie jestjest to powódby nie czuwać

Może nie jes­teś bo­hate­rem dla całego świata, ale dla tej jed­nej oso­by na pewno.Autor nigdy nie wie dla kogo pisze. Czyta go tysiąc, sto tysięcy osób, ale dla kilku osób, dla jednego jest Najważniejszy.Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem.Ludzi zajmują sprawy trywialne: potrawy, aperitify; piją, palą, jedzą w taki sposób, że wypadają z życia - dla przeżycia.Myśl o śmierci jest smutna dla słabych, straszna dla złych, ale słodka dla cnotliwych i nieszczęśliwych.Zwierzęta istnieją dla siebie samych. Nie stworzono ich dla ludzi, tak samo jak czarnych nie stworzono dla białych, a kobiet dla mężczyzn.