Żeby ko­goś po­kochać, trze­ba mieć od­wagę, żeby o kimś za­pom­nieć, trze­ba mieć siłę. 16.04.2012 


Żeby-ko­goś-po­kochać-trze­ba-mieć-od­wagę-żeby-o kimś-za­pom­nieć-trze­ba-mieć-łę-16042012 
watchingmefallebyko­gośpo­kochaćtrze­bamiećod­wagężebyo kimśza­pom­niećsiłę16042012 Żeby ko­gośko­goś po­kochaćtrze­ba miećmieć od­wagężeby o kimśo kimś za­pom­niećtrze­ba miećmieć siłęŻeby ko­goś po­kochaćtrze­ba mieć od­wagężeby o kimś za­pom­niećtrze­ba mieć siłę

Żeby być mężczyzną trze­ba mieć ja­ja. Żeby być człowiekiem miłości, trze­ba mieć jeszcze większe.Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć.To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu: Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel.Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę.