Żeby miłość z radością mogła przerzucić mosty przez przeciwieństwa, nie powinna ani ich znosić, ani zaprzeczać.


Żeby-miłość-z-radośą-mogła-przerzucić-mosty-przez-przeciwieństwa-nie-powinna-ani-ich-znosić-ani-zaprzeczać
friedrich nietzscheebymiłośćradościąmogłaprzerzucićmostyprzezprzeciwieństwaniepowinnaaniichznosićzaprzeczaćŻeby miłośćmiłość zz radościąradością mogłamogła przerzucićprzerzucić mostymosty przezprzez przeciwieństwanie powinnapowinna aniani ichich znosićani zaprzeczaćŻeby miłość zmiłość z radościąz radością mogłaradością mogła przerzucićmogła przerzucić mostyprzerzucić mosty przezmosty przez przeciwieństwanie powinna anipowinna ani ichani ich znosićŻeby miłość z radościąmiłość z radością mogłaz radością mogła przerzucićradością mogła przerzucić mostymogła przerzucić mosty przezprzerzucić mosty przez przeciwieństwanie powinna ani ichpowinna ani ich znosićŻeby miłość z radością mogłamiłość z radością mogła przerzucićz radością mogła przerzucić mostyradością mogła przerzucić mosty przezmogła przerzucić mosty przez przeciwieństwanie powinna ani ich znosić

Nie kocham go, ani za szcze­ry uśmiech, ani za poczu­cie humoru, ani za głos, który da­je ta­kie ukojenie, ani za to urocze za­gubienie w oczach, kiedy nie wie jak po­winien się zachować. Nie, na­wet nie po­myślałabym o tym, żeby po­kochać ko­goś z kim nig­dy nie mogłabym być.Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom.Współczes­na Miłość jest jak RAP możesz pier­dzielić trzy po trzy przez 3 mi­nuty, a i tak nie do­cenisz te­go, że ktoś może Cię kochać, ani wczo­raj, ani dzi­siaj, ani w przyszłości - sko­ro nie do­ceniłeś/aś jed­ne­go, nie do­cenisz żad­ne­go choćby się na Ciebie tą miłością zesrał...Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest.Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu.Miłość, wbrew temu co o niej mówią, nie jest ani ślepa, ani głucha, ani niema. Nie jest bezradna - nie odwraca się plecami (...) do drugiego, cierpiącego człowieka - bo miłość MA WIARĘ, a nikt kto ma wiarę, nie jest bezradny.