Żeby mieć piękne oczy, szu­kaj dob­ra w oczach in­nych, żeby mieć piękne us­ta wy­powiadaj piękne słowa.


Żeby-mieć-piękne-oczy-szu­kaj-dob­ra-w oczach-in­nych-żeby-mieć-piękne-us­-wy­powiadaj-piękne-słowa
audrey hepburnebymiećpiękneoczyszu­kajdob­raw oczachin­nychżebyus­tawy­powiadajsłowaŻeby miećmieć pięknepiękne oczyszu­kaj dob­radob­ra w oczachw oczach in­nychżeby miećmieć pięknepiękne us­taus­ta wy­powiadajwy­powiadaj pięknepiękne słowaŻeby mieć pięknemieć piękne oczyszu­kaj dob­ra w oczachdob­ra w oczach in­nychżeby mieć pięknemieć piękne us­tapiękne us­ta wy­powiadajus­ta wy­powiadaj pięknewy­powiadaj piękne słowaŻeby mieć piękne oczyszu­kaj dob­ra w oczach in­nychżeby mieć piękne us­tamieć piękne us­ta wy­powiadajpiękne us­ta wy­powiadaj piękneus­ta wy­powiadaj piękne słoważeby mieć piękne us­ta wy­powiadajmieć piękne us­ta wy­powiadaj pięknepiękne us­ta wy­powiadaj piękne słowa

piękne słowa piękne gesty piękne kłamstwa sztuczny uśmiech i znów kwiaty mi przy­nosisz by więdły jak mo­je serce mówisz Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.Jest to praw­dzi­wym dob­rodziej­stwem lo­su, nie być otoczo­nym rzecza­mi ba­nal­ny­mi, a mieć tyl­ko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne.Mieć na szczęście włas­ny ser­ca abonament Bez rat do spłace­nia z po­kaźną walutą W nim żad­nych zadłużeń bo­gaty w uczucia By móc nim zarządzać jak mu­zyk batutą Niech będzie za­sob­ny w sa­me piękne słowa Wol­ny od po­datków pełen namiętności Może ro­man­tyczny z lo­katą na przyszłość Z dużą in­westycją w pokłady miłości Ta­kie czys­te kon­to z wi­dokiem na zyski W bez­pie­cznej de­wizie móc zaryzykować Żeby można było szczęście ciągle mnożyć A słod­kie pro­cen­ty codzien­nie kosztować.Piękne myśli i piękne ko­biety nig­dy nie zag­rze­wają miejsca.Piękne ko­biety pot­ra­fią mieć w so­bie de­was­tujące siły.