Żeby-po­konać-zło-na świecie-trze­ba-naj­pierw-po­konać-­mego-siebie-swo­ słaboś-i swo­-złe-prze­kona­nia-~pa­weł-rychlica 
rychcikebypo­konaćzłona świecietrze­banaj­pierwsa­megosiebieswo­je słabościi swo­jezłeprze­kona­nia~pa­wełrychlica Żeby po­konaćpo­konać złozło na świecietrze­ba naj­pierwnaj­pierw po­konaćpo­konać sa­megosa­mego siebieswo­je słabości i swo­jei swo­je złe~pa­weł rychlica Żeby po­konać złopo­konać zło na świecietrze­ba naj­pierw po­konaćnaj­pierw po­konać sa­megopo­konać sa­mego siebieswo­je słabości i swo­je złeŻeby po­konać zło na świecietrze­ba naj­pierw po­konać sa­megonaj­pierw po­konać sa­mego siebietrze­ba naj­pierw po­konać sa­mego siebie

naj­ważniej­sze-jest to-by w życiu-naj­pierw-poz­nać-­mego-siebie-od środ­ka-to tyl­ko-ułat­wi-ci życie-człowieku-~pa­weł
człowieku-naj­ważniej­sze-jest to co chcesz-osiągnąć-w życiu-posłuchaj ę-swo­jego-ro­zumu-i swo­jej-wyob­raź~pa­weł
Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć. -Stanisław Misakowski
Żeby-zo­baczyć-człowieka-trze­ba-zam­knąć-oczy-Żeby prze­kazać-mu swo­-myśli-trze­ba-mil­czeć-Żeby z nim-być-trze­ba-umrzeć
w dzi­siej­szych-cza­sach-człowiek-jest zda­ny-tyl­ko-na siebie-nie war­to-ufać-in­nym-trze­ba-sie-kiero­wać-włas­ny­mi