Żeby-po­konać-zło-na świecie-trze­ba-naj­pierw-po­konać-­mego-siebie-swo­ słaboś-i swo­-złe-prze­kona­nia-~pa­weł-rychlica 
rychcikebypo­konaćzłona świecietrze­banaj­pierwsa­megosiebieswo­je słabościi swo­jezłeprze­kona­nia~pa­wełrychlica Żeby po­konaćpo­konać złozło na świecietrze­ba naj­pierwnaj­pierw po­konaćpo­konać sa­megosa­mego siebieswo­je słabości i swo­jei swo­je złe~pa­weł rychlica Żeby po­konać złopo­konać zło na świecietrze­ba naj­pierw po­konaćnaj­pierw po­konać sa­megopo­konać sa­mego siebieswo­je słabości i swo­je złeŻeby po­konać zło na świecietrze­ba naj­pierw po­konać sa­megonaj­pierw po­konać sa­mego siebietrze­ba naj­pierw po­konać sa­mego siebie

Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie.Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć.