Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel.


Żeby-przeżywać-życie-trze­ba-widzieć-w nim-sens-Żeby chcieć-ra­no-wstać-z łóżka-trze­ba-widzieć-w tym-ja­kiś-cel
janusz leon wiśniewskiebyprzeżywaćżycietrze­bawidziećw nimsenseby chciećra­nowstaćz łóżkaw tymja­kiścelŻeby przeżywaćprzeżywać życietrze­ba widziećwidzieć w nimw nim sensŻeby chcieć ra­nora­no wstaćwstać z łóżkatrze­ba widziećwidzieć w tymw tym ja­kiśja­kiś celŻeby przeżywać życietrze­ba widzieć w nimwidzieć w nim sensŻeby chcieć ra­no wstaćra­no wstać z łóżkatrze­ba widzieć w tymwidzieć w tym ja­kiśw tym ja­kiś celtrze­ba widzieć w nim sensŻeby chcieć ra­no wstać z łóżkatrze­ba widzieć w tym ja­kiświdzieć w tym ja­kiś celtrze­ba widzieć w tym ja­kiś cel

Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć.Piękno jest obec­ne, tyl­ko trze­ba chcieć je widzieć, lub przy­naj­mniej roz­myślnie nie za­mykać oczu.Nie trze­ba widzieć piękna, żeby je za­pamiętać. Wys­tar­czy za­pamiętać zachwyt ludzi, którzy je widzieli. Z cyk­lu po­wieści Żeby ko­goś po­kochać, trze­ba mieć od­wagę, żeby o kimś za­pom­nieć, trze­ba mieć siłę. 16.04.2012 Żeby zdo­być wiedzę - trze­ba się uczyć. Ale żeby zdo­być mądrość - trze­ba obserwować.Żeby być mężczyzną trze­ba mieć ja­ja. Żeby być człowiekiem miłości, trze­ba mieć jeszcze większe.