Żeby stosunek między mężczyzną a kobietą był rzeczywiście interesujący, trzeba, żeby łączyła ich rozkosz, pamięć lub pożądanie.


Żeby-stosunek-między-mężczyzną-a-kobietą-był-rzeczywiście-interesujący-trzeba-żeby-łączyła-ich-rozkosz-pamięć-lub-pożądanie
nicolas de chamfortebystosunekmiędzymężczyznąkobietąbyłrzeczywiścieinteresującytrzebażebyłączyłaichrozkoszpamięćlubpożądanieŻeby stosunekstosunek międzymiędzy mężczyznąkobietą byłbył rzeczywiścierzeczywiście interesującyżeby łączyłałączyła ichich rozkoszpamięć lublub pożądanieŻeby stosunek międzystosunek między mężczyznąmężczyzną a kobietąa kobietą byłkobietą był rzeczywiściebył rzeczywiście interesującyżeby łączyła ichłączyła ich rozkoszpamięć lub pożądanieŻeby stosunek między mężczyznąmiędzy mężczyzną a kobietąmężczyzną a kobietą była kobietą był rzeczywiściekobietą był rzeczywiście interesującyżeby łączyła ich rozkoszstosunek między mężczyzną a kobietąmiędzy mężczyzną a kobietą byłmężczyzną a kobietą był rzeczywiściea kobietą był rzeczywiście interesujący

Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć.Mężczyźni zawsze chcą być pierwszą miłością kobiety, kobiety zaś chcą, żeby mężczyzna był ich ostatnią.Nie dość kobietę wziąć - trzeba by jej także dać - i trzeba, żeby to czuła. Trzeba żeby się czuła nie tylko własnością, ale i właścicielką. Dusza za duszę.Trzeba być mądrym, żeby robić pieniądze, Zgoda! Ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy pragnąć.Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.Kobieta nie goni za mężczyzną, bo kto kiedy widział, żeby pułapka goniła mysz.