Żeby wie­dza mogła nas uszczęśli­wić, trze­ba ją za­mienić w mądrość.


Żeby-wie­dza-mogła-nas-uszczęśli­wić-trze­ba-ją za­mienić-w mądrość
kamilka88ebywie­dzamogłanasuszczęśli­wićtrze­bają za­mienićw mądrośćŻeby wie­dzawie­dza mogłamogła nasnas uszczęśli­wićtrze­ba ją za­mienićją za­mienić w mądrośćŻeby wie­dza mogławie­dza mogła nasmogła nas uszczęśli­wićtrze­ba ją za­mienić w mądrośćŻeby wie­dza mogła naswie­dza mogła nas uszczęśli­wićŻeby wie­dza mogła nas uszczęśli­wić

Żeby zdo­być wiedzę - trze­ba się uczyć. Ale żeby zdo­być mądrość - trze­ba obserwować.Ko­niec miłości nie da­je o so­bie za­pom­nieć. Na­wie­dza sna­mi. Na­wie­dza ciszą. Na­wie­dza­ni przez upiory, sta­jemy się jak one. Życie dopływa. Słab­nie tętno. Nic cię nie rusza. Niektórzy to ap­ro­bują i twier­dzą, że to leczy. To wca­le nie leczy. Mar­twe ciało nie czu­je bólu.Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć.wie­dza tra­fia do tłumu na ty­le na ile jest konkretna, do przy­jaciół na chwilę - na chwilę zastanowienia, i dob­rze ... przy­jaciołom trze­ba zos­ta­wić furtkę czy te­go chcą czy nie - jak zro­zumieją ok, jak nie ... ... da­lej się żyje ale cza­sem z in­ny­mi priorytetami...Naj­gor­szym wro­giem wie­dzy nie jest niewie­dza, lecz wie­dza połowiczna.