Żeby zdobyć majątek, trzeba mieć szczęście. Żeby go utrzymać - wystarczy brak fantazji.


Żeby-zdobyć-majątek-trzeba-mieć-szczęście-Żeby-go-utrzymać-wystarczy-brak-fantazji
hugo dyonizy steinhausebyzdobyćmajątektrzebamiećszczęściegoutrzymaćwystarczybrakfantazjiŻeby zdobyćzdobyć majątektrzeba miećmieć szczęścieŻeby gogo utrzymaćutrzymaćwystarczywystarczy brakbrak fantazjiŻeby zdobyć majątektrzeba mieć szczęścieŻeby go utrzymaćgo utrzymaćwystarczy brakwystarczy brak fantazjiŻeby go utrzymaćwystarczy brak fantazji

To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu: Trzeba narzucić sobie ograniczenia, żeby puścić wodze fantazji.Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć.Nie dość kobietę wziąć - trzeba by jej także dać - i trzeba, żeby to czuła. Trzeba żeby się czuła nie tylko własnością, ale i właścicielką. Dusza za duszę.Żeby ko­goś po­kochać, trze­ba mieć od­wagę, żeby o kimś za­pom­nieć, trze­ba mieć siłę. 16.04.2012