Żeby zmienić ludzi trzeba ich kochać. Nasz wpływ sięga dotąd, dokąd sięga nasza miłość.


Żeby-zmienić-ludzi-trzeba-ich-kochać-nasz-wpływ-ęga-dotąd-dokąd-ęga-nasza-miłość
johann heinrich pestalozziebyzmienićludzitrzebaichkochaćnaszwpływsięgadotąddokądnaszamiłośćŻeby zmienićzmienić ludziludzi trzebatrzeba ichich kochaćnasz wpływwpływ sięgasięga dotąddokąd sięgasięga naszanasza miłośćŻeby zmienić ludzizmienić ludzi trzebaludzi trzeba ichtrzeba ich kochaćnasz wpływ sięgawpływ sięga dotąddokąd sięga naszasięga nasza miłośćŻeby zmienić ludzi trzebazmienić ludzi trzeba ichludzi trzeba ich kochaćnasz wpływ sięga dotąddokąd sięga nasza miłośćŻeby zmienić ludzi trzeba ichzmienić ludzi trzeba ich kochać

Chłop jak sięga, to przy­sięga, jak dos­ta­je, to przestaje.Długo­let­nie ba­dania wy­kazały niez­bi­cie, że nasz kod ge­netyczny sięga DNA.Nasza swoboda sięga tak daleko, ten sam ma kres, co i nasze poczucie odpowiedzialności.Dla każde­go mam życzli­wość, sta­ram się wy­woływać uśmiech u ludzi smut­nych i roz­we­selić ich. Chcę mieć dob­ry wpływ na ludzi i po­magać im. Chcę służyć Bo­gu i kochać Go.Mężczyzna może kochać dotąd dwie kobiety, dokąd jedna się nie zorientuje.Mężczyz­na może dotąd kochać dwie ko­biety, dokąd jed­na z nich się nie zorientuje.