Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć.


Żeby-zo­baczyć-człowieka-trze­ba-zam­knąć-oczy-Żeby prze­kazać-mu swo­-myśli-trze­ba-mil­czeć-Żeby z nim-być-trze­ba-umrzeć
stanisław misakowskiebyzo­baczyćczłowiekatrze­bazam­knąćoczyeby prze­kazaćmu swo­jemyślimil­czećeby z nimbyćumrzećŻeby zo­baczyćzo­baczyć człowiekatrze­ba zam­knąćzam­knąć oczyŻeby prze­kazać mu swo­jemu swo­je myślitrze­ba mil­czećŻeby z nim byćtrze­ba umrzećŻeby zo­baczyć człowiekatrze­ba zam­knąć oczyŻeby prze­kazać mu swo­je myśli

Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel.Żeby zdo­być wiedzę - trze­ba się uczyć. Ale żeby zdo­być mądrość - trze­ba obserwować.Żeby być mężczyzną trze­ba mieć ja­ja. Żeby być człowiekiem miłości, trze­ba mieć jeszcze większe.Żeby ko­goś po­kochać, trze­ba mieć od­wagę, żeby o kimś za­pom­nieć, trze­ba mieć siłę. 16.04.2012 I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę.