Żeby zos­tać ar­tystą is­tnieje tyl­ko je­den sposób: trze­ba się nim urodzić.


Żeby-zos­ć-ar­tystą-is­tnieje-tyl­ko-­den-sposób-trze­ba ę-nim-urodzić
janina ipohorskaebyzos­taćar­tystąis­tniejetyl­koje­densposóbtrze­ba sięnimurodzićŻeby zos­taćzos­tać ar­tystąar­tystą is­tniejeis­tnieje tyl­kotyl­ko je­denje­den sposóbtrze­ba się nimnim urodzićŻeby zos­tać ar­tystązos­tać ar­tystą is­tniejear­tystą is­tnieje tyl­kois­tnieje tyl­ko je­dentyl­ko je­den sposóbtrze­ba się nim urodzićŻeby zos­tać ar­tystą is­tniejezos­tać ar­tystą is­tnieje tyl­koar­tystą is­tnieje tyl­ko je­denis­tnieje tyl­ko je­den sposóbŻeby zos­tać ar­tystą is­tnieje tyl­kozos­tać ar­tystą is­tnieje tyl­ko je­denar­tystą is­tnieje tyl­ko je­den sposób

Trze­ba urodzić się błaz­nem, by zos­tać królem.Je­den będzie milionerem Dru­gi będzie nikim. Je­den będzie ko­sił kasę, A dru­gi trawniki. Żeby zos­tać milionerem Trze­ba się pouczyć. Nie obi­jać się po knajpach I po mieście włóczyć.Żeby zostać artystą istnieje tylko jeden sposób: trzeba się nim urodzić.Is­tnieje tyl­ko je­den rozsądny powód by wejść w paszczę Śmier­ci: żeby uk­raść mu złote zęby.Urodzić się gar­ba­tym Po­lakiem - to wiel­ki pech, ale urodzić się do te­go jeszcze ar­tystą w Pol­sce, to już pech największy.Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć.