Żyć, by cier­pieć - to niegod­ne człowieka. Nie możemy tkwić w bólu. Mu­simy za­nurzyć się w nim, żyć w nim w pełni, aby po­tem wy­kuć z niego scho­dy, które przy­wiodą nas do świąty­ni radości.


Żyć-by cier­pieć- to niegod­ne-człowieka-nie możemy-tkwić-w bólu-mu­simy za­nurzyć ę-w nim-żyć-w nim-w peł-aby po­tem
zenta maurina raudiveby cier­pieć to niegod­neczłowiekanie możemytkwićw bólumu­simy za­nurzyć sięw nimżyćw nimw pełniaby po­temwy­kućz niegoscho­dyktóreprzy­wiodąnasdo świąty­niradości to niegod­ne człowiekanie możemy tkwićtkwić w bólumu­simy za­nurzyć się w nimżyć w nimw nim w pełniaby po­tem wy­kućwy­kuć z niegoz niego scho­dyktóre przy­wiodąprzy­wiodą nasnas do świąty­nido świąty­ni radościnie możemy tkwić w bólużyć w nim w pełniaby po­tem wy­kuć z niegowy­kuć z niego scho­dyktóre przy­wiodą nasprzy­wiodą nas do świąty­ninas do świąty­ni radości

Żyć, by cierpieć - to niegodne człowieka. Nie możemy tkwić w bólu. Musimy zanurzyć się w nim, żyć w nim w pełni, aby potem wykuć z niego schody, które przywiodą nas do świątyni radości.Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami.Każde z nas mu­si pójść inną drogą i żyć osob­no, nie możemy żyć ze sobą za kil­ka lat mi po­wiesz, że u Ciebie wszys­tko spoko będzie tak, ja wierzę w to głęboko `Bab­cia miała rację, jeżeli tyl­ko po­każesz mężczyźnie, że ci na nim za­leży, już jes­teś na stra­conej po­zyc­ji.. I nie każda po­zyc­ja to pro­pozyc­ja ! Cier­pieć potrafię Kochać nie umiem,więc jak żyć Bez te­go daru War­stwa kul­tu­ry jest wi­docznie niesłycha­nie cien­ka. Jest tak cien­ka, że zwierzę, które no­simy w so­bie łat­wo się budzi. Bez kul­tu­ry żyć nie możemy, bo byśmy pożar­li je­den drugiego.