Żyć, by cierpieć - to niegodne człowieka. Nie możemy tkwić w bólu. Musimy zanurzyć się w nim, żyć w nim w pełni, aby potem wykuć z niego schody, które przywiodą nas do świątyni radości.


Żyć-by-cierpieć-to-niegodne-człowieka-nie-możemy-tkwić-w-bólu-musimy-zanurzyć-ę-w-nim-żyć-w-nim-w-peł-aby-potem-wykuć-z-niego-schody
zenta maurina raudivebycierpiećtoniegodneczłowiekaniemożemytkwićbólumusimyzanurzyćsięnimżyćnimpełniabypotemwykućniegoschodyktóreprzywiodąnasdoświątyniradościby cierpiećcierpiećniegodne człowiekanie możemymożemy tkwićtkwić ww bólumusimy zanurzyćzanurzyć sięw nimw nimnim ww pełniaby potempotem wykućwykuć zz niegoniego schodyktóre przywiodąprzywiodą nasnas dodo świątyniświątyni radościby cierpiećnie możemy tkwićmożemy tkwić wtkwić w bólumusimy zanurzyć sięzanurzyć się wsię w nimżyć w nimw nim wnim w pełniaby potem wykućpotem wykuć zwykuć z niegoz niego schodyktóre przywiodą nasprzywiodą nas donas do świątynido świątyni radości

Żyć, by cier­pieć - to niegod­ne człowieka. Nie możemy tkwić w bólu. Mu­simy za­nurzyć się w nim, żyć w nim w pełni, aby po­tem wy­kuć z niego scho­dy, które przy­wiodą nas do świąty­ni radości.Każde z nas mu­si pójść inną drogą i żyć osob­no, nie możemy żyć ze sobą za kil­ka lat mi po­wiesz, że u Ciebie wszys­tko spoko będzie tak, ja wierzę w to głęboko `Bab­cia miała rację, jeżeli tyl­ko po­każesz mężczyźnie, że ci na nim za­leży, już jes­teś na stra­conej po­zyc­ji.. I nie każda po­zyc­ja to pro­pozyc­ja ! Nie­szczęście właści­wie nie zmienia cha­rak­te­ru i nie stwarza w nim no­wych rysów, ale uwy­puk­la je­dynie pre­dys­po­zyc­je z daw­na w nim istniejące.Musimy się nauczyć i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze, niż cierpieć samemu.Za­nim będę mógł żyć w zgodzie z in­ny­mi ludźmi, prze­de wszys­tkim muszę żyć w zgodzie z sa­mym sobą. Je­dyną rzeczą, która nie pod­le­ga przegłoso­waniu przez większość, jest ludzkie sumienie.