Żyć chwilą, czy chwi­lami żyć? 


Żyć-chwilą-czy-chwi­lami-żyć 
ryderchwilączychwi­lamiżyć Żyć chwilączy chwi­lami

Żyć tak by mieć dla ko­go żyć. Żyć tak by w chwi­li os­ta­tecznej mieć o kim myśleć.`Le­piej żyć w nieświado­mości czy żyć z tą świado­mością do końca? Łza spływa mi po po­liczku jak co wieczór, gdy za­pada zmrok. Ot­wieram ok­no i oglądam gwiazdy. Myśli które mi przychodzą są niemożli­we. Po chwi­li nie mo­ge złapać tchu i zas­ta­nawiam sie po co da­lej żyć - jed­nak jest ktoś na tym świecie kto Cię pot­rze­buje. War­to żyć dla tej oso­by, to ona spra­wia, że przez chwi­le nie mu­sisz zas­ta­nawiać się nad życiem. ..Naucz żyć chwilą obecną.''Jeśli będzie Ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat mi­nus je­den dzień, abym nie mu­siał żyć ani jednego dnia bez Ciebie.Żyć tylko dla rodziny - to zwierzęcy egoizm, żyć dla jednego człowieka - podłość, żyć tylko dla siebie - hańba.