Żyć duchem - to otworzyć się na tajemnicę Bożą, dać się prowadzić Bogu - widzieć głębiej. Samo ludzkie rozumienie jest bezsilne.


Żyć-duchem-to-otworzyć-ę-na-tajemnicę-bożą-dać-ę-prowadzić-bogu-widzieć-głębiej-samo-ludzkie-rozumienie-jest-bezsilne
jan twardowskiduchemtootworzyćsięnatajemnicębożądaćprowadzićboguwidziećgłębiejsamoludzkierozumieniejestbezsilneŻyć duchemduchemotworzyć sięsię nana tajemnicętajemnicę bożądać sięsię prowadzićprowadzić boguboguwidziećwidzieć głębiejsamo ludzkieludzkie rozumienierozumienie jestjest bezsilneŻyć duchemotworzyć się nasię na tajemnicęna tajemnicę bożądać się prowadzićsię prowadzić boguprowadzić boguwidzieć głębiejsamo ludzkie rozumienieludzkie rozumienie jestrozumienie jest bezsilneotworzyć się na tajemnicęsię na tajemnicę bożądać się prowadzić bogusię prowadzić bogusamo ludzkie rozumienie jestludzkie rozumienie jest bezsilneotworzyć się na tajemnicę bożądać się prowadzić bogusamo ludzkie rozumienie jest bezsilne

Małżonkowie mogą się rozstać ciałem, nigdy nie widzieć się, ale duchem wrogim lub pogodnym zawsze będą biec ku sobie wzajemnie.Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.Wyobrażanie sobie jest w gruncie rzeczy stwarzaniem, jest mostem pojednania między materią a duchem. Zwłaszcza, gdy robi się to często i intensywnie. Wtedy obraz przekształca się w kroplę materii i włącza do przepływów życia. Czasem po drodze coś się w nim zniekształca i zmienia. Wszystkie ludzkie pragnienia zatem, jeżeli są wystarczająco silne, spełniają się. Nie [...]Każdy z nas jest odkrywcą. Jak można żyć, patrząc na zamknięte drzwi i nie próbować ich otworzyć?.Już wczes­nym ran­kiem ziemia ot­wiera się ty­siąca­mi kielichów ku niebu. Mam na myśli, oczy­wiście, kwiaty, ale daw­niej wśród nich były po­dob­no też ludzkie ser­ca, a mo­je ser­ce wciąż ma jeszcze tę przy­padłość, że chciałoby się ku niebu otworzyć.By zachować posiadaną tajemnicę, nie wystarczy samo milczenie.