Żyć to znaczy: dopiero przygotować się do życia. Umieramy w chwili, kiedy byśmy mogli na dobre zacząć. Ale Najwyższy Sędzia mówi: Nie dam się oszukać, to właśnie było życie.


Żyć-to-znaczy-dopiero-przygotować-ę-do-życia-umieramy-w-chwili-kiedy-byśmy-mogli-na-dobre-zacząć-ale-najwyższy-sędzia-mówi-nie-dam-ę
karol irzykowskitoznaczydopieroprzygotowaćsiędożyciaumieramychwilikiedybyśmymoglinadobrezacząćalenajwyższysędziamówiniedamoszukaćwłaśniebyłożyciedopiero przygotowaćprzygotować sięsię dodo życiaumieramy ww chwilikiedy byśmybyśmy moglimogli nana dobredobre zacząćale najwyższynajwyższy sędziasędzia mówinie damdam sięsię oszukaćwłaśnie byłobyło życieŻyć to znaczydopiero przygotować sięprzygotować się dosię do życiaumieramy w chwilikiedy byśmy moglibyśmy mogli namogli na dobrena dobre zacząćale najwyższy sędzianajwyższy sędzia mówinie dam siędam się oszukaćwłaśnie było życie

Świado­mość te­go kim jes­tem wca­le nie ułat­wia mi życia,wręcz sta­je się ono co­raz trud­niej­sze. Chce odejść,odpłynąć,zacząć żyć na no­wo nie od­wra­cając się za siebie! Zacząć no­we porządne życie. Mam już dość tych miej­sc, w których byłem,tych ludzi, których poz­nałem i oka­zali się być in­ni niż się wy­dawa­li z pozoru. Nie chce żyć w tym świecie pełnym cham­stwa,pros­tac­twa,fałszy­wości,bólu cierpienia! Chce odejść,odlecieć,odpłynąć! Kiedy prowadzi się spokojne życie to często mówi się o decyzjach ale w rzeczywistości nie podejmuje się ich.Dopiero przy końcu roboty można poznać, od czego trzeba było zacząć.Jesteśmy źródłem życia, które się poczęło, ale od chwili, kiedy plemnik i jajeczko powtórzyły gest kochanków - nic już nie zależy od nas.Kiedy kobieta mówi: Na starość dopiero dowiadujesz się, że