Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić.


Życia-nie-można-wybrać-ale-można-z-niego-coś-zrobić
peter lippertycianiemożnawybraćaleniegocośzrobićŻycia nienie możnamożna wybraćale możnamożna zz niegoniego coścoś zrobićŻycia nie możnanie można wybraćale można zmożna z niegoz niego cośniego coś zrobićŻycia nie można wybraćale można z niegomożna z niego cośz niego coś zrobićale można z niego cośmożna z niego coś zrobić

Życia nie można so­bie wy­bierać, ale można coś z niego zrobić.Dla siebie, można coś tam zro­bić, ale dla dru­giego człowieka to już można coś niesa­mowi­cie piękne­go zrobić...Dla Polaków można czasem coś dobrego zrobić, ale z Polakami nigdy.Filozofia nie jest Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie.Z wszystkiego można coś zrobić, na przykład kobiety robią z swoich lat sekret.