Życie - zbyt krótkie by można było stać, trze­ba iść da­lej po­konując ko­lej­ne przeszko­dy na drodze ku szczęściu.


Życie- zbyt-krótkie-by można-było-stać-trze­ba-iść-da­lej-po­konując-ko­lej­ne-przeszko­dy-na drodze-ku szczęściu
ryderycie zbytkrótkieby możnabyłostaćtrze­baiśćda­lejpo­konującko­lej­neprzeszko­dyna drodzeku szczęściu zbyt krótkiekrótkie by możnaby można byłobyło staćtrze­ba iśćiść da­lejda­lej po­konującpo­konując ko­lej­neko­lej­ne przeszko­dyprzeszko­dy na drodzena drodze ku szczęściu zbyt krótkie by możnakrótkie by można byłoby można było staćtrze­ba iść da­lejiść da­lej po­konującda­lej po­konując ko­lej­nepo­konując ko­lej­ne przeszko­dyko­lej­ne przeszko­dy na drodzeprzeszko­dy na drodze ku szczęściu zbyt krótkie by można byłokrótkie by można było staćtrze­ba iść da­lej po­konująciść da­lej po­konując ko­lej­neda­lej po­konując ko­lej­ne przeszko­dypo­konując ko­lej­ne przeszko­dy na drodzeko­lej­ne przeszko­dy na drodze ku szczęściu zbyt krótkie by można było staćtrze­ba iść da­lej po­konując ko­lej­neiść da­lej po­konując ko­lej­ne przeszko­dyda­lej po­konując ko­lej­ne przeszko­dy na drodzepo­konując ko­lej­ne przeszko­dy na drodze ku szczęściu

Przeszko­da po­ciąga człowieka z cha­rak­te­rem, ja­ko że po­konując ją sam się urzeczywistnia. -Charles de Gaulle
przeszko­da-po­ąga-człowieka-z cha­rak­te­rem-ja­ko-że po­konując-ją sam ę-urzeczywistnia
Sta­le plyn­ne, za chodze­nie w głowe po każdej burzy w szklan­ce wo­dy. Ja wiem da­lej chce. Da­lej, da­lej chce próbować. -Anulasek
sta­-plyn­ne-za chodze­nie-w głowe-po każdej-burzy-w szklan­-wo­dy-ja wiem-da­lej-chce-da­lej da­lej-chce-próbować