Życie - zbyt krótkie by można było stać, trze­ba iść da­lej po­konując ko­lej­ne przeszko­dy na drodze ku szczęściu.


Życie- zbyt-krótkie-by można-było-stać-trze­ba-iść-da­lej-po­konując-ko­lej­ne-przeszko­dy-na drodze-ku szczęściu
ryderycie zbytkrótkieby możnabyłostaćtrze­baiśćda­lejpo­konującko­lej­neprzeszko­dyna drodzeku szczęściu zbyt krótkiekrótkie by możnaby można byłobyło staćtrze­ba iśćiść da­lejda­lej po­konującpo­konując ko­lej­neko­lej­ne przeszko­dyprzeszko­dy na drodzena drodze ku szczęściu zbyt krótkie by możnakrótkie by można byłoby można było staćtrze­ba iść da­lejiść da­lej po­konującda­lej po­konując ko­lej­nepo­konując ko­lej­ne przeszko­dyko­lej­ne przeszko­dy na drodzeprzeszko­dy na drodze ku szczęściu zbyt krótkie by można byłokrótkie by można było staćtrze­ba iść da­lej po­konująciść da­lej po­konując ko­lej­neda­lej po­konując ko­lej­ne przeszko­dypo­konując ko­lej­ne przeszko­dy na drodzeko­lej­ne przeszko­dy na drodze ku szczęściu zbyt krótkie by można było staćtrze­ba iść da­lej po­konując ko­lej­neiść da­lej po­konując ko­lej­ne przeszko­dyda­lej po­konując ko­lej­ne przeszko­dy na drodzepo­konując ko­lej­ne przeszko­dy na drodze ku szczęściu

Życie jest zbyt krótkie, by było małe.Życie jest zbyt krótkie, by było małe.Życie jest zbyt krótkie, żeby było małeDni liczy, życie nasze pór ro­ku nutami. Nie wszys­tko piękne zawsze za­leżne ja­kimi krokami. Pięknem kiedyś la­to powiało na drodze Ciebie stawiając. Wszys­tko co było spłowiało, z Tobą to na życie zamach. Więc idź da­lej ze mną pod rękę w świat niez­na­ny jutrem. Ja sobą poręczę że wszys­tko nie było snem. Dzień na­rodzin codzien­nie obchodzimy wspólnie i osobno. Bo sobą się cieszymy i jes­teśmy parą zgodną . 100 la­tek Kochanie Przeszko­da po­ciąga człowieka z cha­rak­te­rem, ja­ko że po­konując ją sam się urzeczywistnia.Sta­le plyn­ne, za chodze­nie w głowe po każdej burzy w szklan­ce wo­dy. Ja wiem da­lej chce. Da­lej, da­lej chce próbować.