Życie du­si tych, którzy so­bie z nim nie radzą.


Życie-­-tych-którzy-so­bie-z nim-nie radzą
brunoyciedu­sitychktórzyso­biez nimnie radząŻycie du­sidu­si tychktórzy so­bieso­bie z nimz nim nie radząŻycie du­si tychktórzy so­bie z nimso­bie z nim nie radząktórzy so­bie z nim nie radzą

Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują.Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują.Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu.Obdziela się tylko tych, którzy tego nie potrzebują, a nigdy tych, którzy są w potrzebie. lVlŻycie by­wa ok­rutne dla tych, którzy kierują się uczu­ciami. Dla tych co myślą jest jedną wielką parodią.