Życie by­wa cza­sem bar­dzo kosztow­ne, to śmierć można dos­tać za darmo.


Życie-by­wa-cza­sem-bar­dzo-kosztow­ne-to śmierć-można-­ć-za darmo
p » terry pratchett » piramidyycieby­wacza­sembar­dzokosztow­neto śmierćmożnados­taćza darmoŻycie by­waby­wa cza­semcza­sem bar­dzobar­dzo kosztow­neto śmierć możnamożna dos­taćdos­tać za darmoŻycie by­wa cza­semby­wa cza­sem bar­dzocza­sem bar­dzo kosztow­neto śmierć można dos­taćmożna dos­tać za darmoŻycie by­wa cza­sem bar­dzoby­wa cza­sem bar­dzo kosztow­neto śmierć można dos­tać za darmoŻycie by­wa cza­sem bar­dzo kosztow­ne

Dążenie do dos­ko­nałości pot­ra­fi cza­sem po­kazać, jak bar­dzo jes­teśmy niedoskonali.Wszys­cy chcieli pełne­go od­da­nia, całego człowieka, pra­ca, chorzy, rodzi­na. A życie było krótkie. Cza­sem, w godzi­nach zmęcze­nia, ze zdzi­wieniem ob­serwo­wał, jak bar­dzo się już roz­trwo­niło, jak bar­dzo prze­leciało życie.Twórczość by­wa re­kom­pensatą, choć cza­sem bar­dzo uta­joną, z bar­dzo skry­wanych braków i ut­rat płynącą jak z podziem­ne­go źródła.Gdy cza­sem jest bar­dzo źle wątpię w to, że kochasz mnie ale, wiem, że to mo­ja psychi­ka mnie tnie to tak piękne, że wy­daje mi się, że śnię wiesz, jak bar­dzo wiel­bię Cię! cza­sem czuję apatię lecz jak spot­ka­my się wszys­tko będzie dob­rze i ja to wiem! bo tak sa­mo kocha­my się! Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.