Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności.


Życie-człowieka-do-pewnego-wieku-składa-ę-z-własnych-trosk-i-własnych-przyjemnoś-zaś-na-starość-z-własnych-trosk-i-cudzych-przyjemnoś
magdalena samozwaniecycieczłowiekadopewnegowiekuskładasięwłasnychtroskprzyjemnościzaśnastarośćcudzychprzyjemnościŻycie człowiekaczłowieka dodo pewnegopewnego wiekuwieku składaskłada sięz własnychwłasnych trosktrosk ii własnychwłasnych przyjemnościzaś nana starośćstarośćz własnychwłasnych trosktrosk ii cudzychcudzych przyjemnościŻycie człowieka doczłowieka do pewnegodo pewnego wiekupewnego wieku składawieku składa sięskłada się zsię z własnychz własnych troskwłasnych trosk itrosk i własnychi własnych przyjemnościzaś na starośćna starośćz własnychz własnych troskwłasnych trosk itrosk i cudzychi cudzych przyjemnościŻycie człowieka do pewnegoczłowieka do pewnego wiekudo pewnego wieku składapewnego wieku składa sięwieku składa się zskłada się z własnychsię z własnych troskz własnych trosk iwłasnych trosk i własnychtrosk i własnych przyjemnościzaś na starośćz własnych troskz własnych trosk iwłasnych trosk i cudzychtrosk i cudzych przyjemnościŻycie człowieka do pewnego wiekuczłowieka do pewnego wieku składado pewnego wieku składa siępewnego wieku składa się zwieku składa się z własnychskłada się z własnych trosksię z własnych trosk iz własnych trosk i własnychwłasnych trosk i własnych przyjemnościz własnych trosk iz własnych trosk i cudzychwłasnych trosk i cudzych przyjemności

Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności.Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.Dobrze się uczyć na własnych błędach, ale lepiej na cudzych.Bywają specjaliści od pilnowania własnych praw i cudzych obowiązków.Uczy­my się na cudzych błędach, bo sta­ramy się nie pa­miętać własnych.O własnych stój siłach - nie zaś podtrzymywany.