Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności.


Życie-człowieka-od pew­ne­go-wieku-składa ę-z włas­nych-trosk-i włas­nych-przy­jem­noś-na sta­rość-zaś- z włas­nych-trosk
magdalena samozwaniecycieczłowiekaod pew­ne­gowiekuskłada sięz włas­nychtroski włas­nychprzy­jem­nościna sta­rośćzaś z włas­nychi cudzychprzyjemnościŻycie człowiekaczłowieka od pew­ne­good pew­ne­go wiekuwieku składa sięskłada się z włas­nychz włas­nych trosktrosk i włas­nychi włas­nych przy­jem­nościna sta­rość zaś z włas­nych trosktrosk i cudzychi cudzych przyjemnościŻycie człowieka od pew­ne­goczłowieka od pew­ne­go wiekuod pew­ne­go wieku składa sięwieku składa się z włas­nychskłada się z włas­nych troskz włas­nych trosk i włas­nychtrosk i włas­nych przy­jem­ności z włas­nych trosk i cudzychtrosk i cudzych przyjemności

Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności.Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi.Ka­riera ar­tysty po­dob­na jest ka­rie­rze kur­ty­zany: naj­pierw dla włas­nej przy­jem­ności, po­tem dla przy­jem­ności in­nych, a w końcu dla pieniędzy.Uśmiech twój był kwieciem twych włas­nych łąk, mo­wa two­ja była szu­mem twych włas­nych świerków, ale ser­ce two­je było ko­bietą, znaną nam wszystkim.Ser­ce człowieka nie zna sil­niej­szej na­miętności niż żądza nakłonienia in­nych do włas­nych przekonań.le­piej żałować włas­nych de­cyz­ji niż cudzych