Życie daje Ci bolesne nauczki. Ale to ze stawiania czoła przeciwieństwom losu bierze się siła. Może przegrałeś jedną rundę, ale wiem, że wygrasz mecz.


Życie-daje-ci-bolesne-nauczki-ale-to-ze-stawiania-czoła-przeciwieństwom-losu-bierze-ę-ła-może-przegrałeś-jedną-rundę-ale-wiem-że-wygrasz
h. jackson brownyciedajebolesnenauczkialetozestawianiaczołaprzeciwieństwomlosubierzesięsiłamożeprzegrałeśjednąrundęalewiemżewygraszmeczŻycie dajedaje cici bolesnebolesne nauczkize stawianiastawiania czołaczoła przeciwieństwomprzeciwieństwom losulosu bierzebierze sięsię siłamoże przegrałeśprzegrałeś jednąjedną rundęale wiemże wygraszwygrasz meczŻycie daje cidaje ci bolesneci bolesne nauczkiale to zeze stawiania czołastawiania czoła przeciwieństwomczoła przeciwieństwom losuprzeciwieństwom losu bierzelosu bierze siębierze się siłamoże przegrałeś jednąprzegrałeś jedną rundęże wygrasz mecz

Chciano obalić wszystkie tabu, ale nadal jest tak, że kobieta bierze, a mężczyzna daje.Naród może mieć jedną duszę, jedno serce, jedną pierś, którą nadstawia, ale biada, gdy ma tylko jeden mózg.Każdy myśli, że miłość po­win­na być na­miętna. Niewyobrażalna. Po­win­na mnie porwać? Ale jak? Kiedy? Gdzie? Czy może mnie do­paść w par­ku? Na uli­cy? W do­mu przed telewizorem? Nie wiem. Po­win­nam się tym mar­twić? A co jeśli jej nie spot­kam... Jeśli się mi­niemy? Może już się to stało... Jeśli tak to przep­raszam. Przep­raszam, że nie mogłam cię po­kochać. Może po­kocham cię jut­ro? Nie wiem. Ale mam nadzieję...Są ludzie, których życiu na­daje kształt strach przed śmier­cią. I są ludzie, których życiu na­daje kształt ra­dość i za­dowo­lenie z te­go, że żyją. Ci pier­wszi żyjąc umierają; ci drudzy umierając żyją. Wiem, że los może zab­rać mnie jut­ro, ale śmierć jest nieis­totną ewen­tual­nością. Kiedy­kol­wiek przyj­dzie, mam za­miar um­rzeć żyjąc.Niebo i miłą bierze się siłą.Wiem, że kiedyś będziesz miała cu­dow­ne życie, wiem, że będziesz gwiazdą na czyimś niebie, ale dlacze­go nie będzie to mo­je niebo?