Życie jednak nie trwa w przykazanej ciemności, ponieważ nią właśnie musi się skończyć, koniec zawsze jest w niewidzeniu, więc bojaźliwie uciekamy od sytuacji niejasnych w ostre światło dnia.


Życie-jednak-nie-trwa-w-przykazanej-ciemnoś-ponieważ-ą-właśnie-musi-ę-skończyć-koniec-zawsze-jest-w-niewidzeniu-więc-bojaźliwie-uciekamy-od
zofia bystrzyckayciejednaknietrwaprzykazanejciemnościponieważniąwłaśniemusisięskończyćkonieczawszejestniewidzeniuwięcbojaźliwieuciekamyodsytuacjiniejasnychostreświatłodniaŻycie jednakjednak nienie trwatrwa ww przykazanejprzykazanej ciemnościponieważ niąnią właśniewłaśnie musimusi sięsię skończyćkoniec zawszezawsze jestjest ww niewidzeniuwięc bojaźliwiebojaźliwie uciekamyuciekamy odod sytuacjisytuacji niejasnychniejasnych ww ostreostre światłoświatło dniaŻycie jednak niejednak nie trwanie trwa wtrwa w przykazanejw przykazanej ciemnościponieważ nią właśnienią właśnie musiwłaśnie musi sięmusi się skończyćkoniec zawsze jestzawsze jest wjest w niewidzeniuwięc bojaźliwie uciekamybojaźliwie uciekamy oduciekamy od sytuacjiod sytuacji niejasnychsytuacji niejasnych wniejasnych w ostrew ostre światłoostre światło dnia

Na świecie chodzi o to, że Bogu tak pięknie nie wyszło (...) ujrzeć raz stronę świata jasną – jest cień, więc musi się tu gdzieś palić światło. -Dorota Masłowska
na-świecie-chodzi-o-to-że-bogu-tak-pięknie-nie-wyszło-ujrzeć-raz-stronę-świata-jasną-jest-cień-więc-musi-ę-gdzieś-palić-światło
Miłość ziemska zawsze jest krucha, zagrożona, a jednak stale za nią tęsknimy. -Jan Twardowski
miłość-ziemska-zawsze-jest-krucha-zagrożona-a-jednak-stale-za-ą-tęsknimy