Życie jest łat­wiej­sze, niż się wy­daje. Wys­tar­czy godzić się z tym, co jest nie do przyjęcia, oby­wać się bez te­go, co niezbędne i zno­sić rzeczy nie do zniesienia.


Życie-jest łat­wiej­sze-ż ę-wy­daje-wys­tar­czy godzić ę-z tym-co jest nie do przyjęcia-oby­wać ę-bez-te­go-co niezbędne
kathleen morrisyciejest łat­wiej­szeniż sięwy­dajewys­tar­czy godzić sięz tymco jest nie do przyjęciaoby­wać siębezte­goco niezbędnei zno­sićrzeczynie do zniesieniaŻycie jest łat­wiej­szeniż się wy­dajewys­tar­czy godzić się z tymoby­wać się bezbez te­goco niezbędne i zno­sići zno­sić rzeczyrzeczy nie do zniesieniaoby­wać się bez te­goco niezbędne i zno­sić rzeczyi zno­sić rzeczy nie do zniesienia

Życie jest łatwiejsze, niż się wydaje, wystarczy godzić się z tym, co jest nie do przyjęcia, obywać się bez tego, co niezbędne, i znosić rzeczy nie do zniesienia.Wca­le nie jest łat­wo się śmiać. Płakać jest o wiele łat­wiej – wys­tar­czy jed­na cebula.Nic łat­wiej­sze­go niż zmienić ko­bietę prze­ciętną w wyjątkową. Wys­tar­czy ją pokochać.In­na jest też przy­jaźń mężczyz­ny z ko­bietą (tam gdzie nie ma żad­nej stro­ny ero­tycznej; po­dej­rzli­wi twier­dzą, że zaw­sze jest, ale to niep­rawda) niż dwóch mężczyzn; mężczyźni bo­wiem przyu­cze­ni są zwyk­le po­kazy­wać, że są cy­nika­mi, ale ko­biety nie muszą, z ni­mi więc łat­wiej, gdy jest przy­jaźń, po­rozu­miewać się bez udawania.Cza­sem by­wa tak, iż boimy się naj­pros­tszych roz­wiązań gdyż ma­my bo­les­ne wyob­rażenie o po­rażce, a cza­sem wys­tar­czy tyl­ko po­wie­dzieć kil­ka słów. Jed­nakże łat­wiej jest uciekać do Nibylandii.To co ro­bię jest niemal niszo­we. Nie liczę, że nag­le wy­walę hit na miarę Bud­ki Suf­le­ra, wiem, że to jest niemożli­we. Nie mam umiejętności ko­muni­kowa­nia się z tak sze­roką pub­licznością. Z tym trze­ba się raz na zaw­sze po­godzić i trak­to­wać to ja­ko spe­cyfikę swo­jej pracy.