Życie jest bar­dziej złożone niż dekalog.


Życie-jest bar­dziej-złożone-ż-dekalog
michal vieweghyciejest bar­dziejzłożoneniżdekalogŻycie jest bar­dziejjest bar­dziej złożonezłożone niżniż dekalogŻycie jest bar­dziej złożonejest bar­dziej złożone niżzłożone niż dekalogŻycie jest bar­dziej złożone niżjest bar­dziej złożone niż dekalogŻycie jest bar­dziej złożone niż dekalog

Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło.Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze.Mniej­sze zło - nie istnieje… Są tyl­ko no­ce bar­dziej bez­senne. A dłonie nieg­dyś w mod­litwie złożone, dziś - ut­ra­ciły to, co bezcenne… Wiarę, że nic jeszcze nie jest stracone.Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym.