Życie jest bru­tal­ne. Dep­cze nasze marze­nia, rzu­ca ni­mi o bruk sza­rej rzeczy­wis­tości. Całe nasze życie to tak nap­rawdę żałos­ne próby poz­biera­nia owych ka­wałków i stworze­nia z nich cze­goś więcej.


Życie-jest bru­tal­ne-dep­cze nasze-marze­nia-rzu­ca-­mi-o bruk-sza­rej-rzeczy­wis­toś-całe nasze-życie-to tak-nap­rawdę
largo13yciejest bru­tal­nedep­cze naszemarze­niarzu­cani­mio bruksza­rejrzeczy­wis­tościcałe naszeżycieto taknap­rawdężałos­nepróbypoz­biera­niaowychka­wałkówi stworze­niaz nichcze­goświęcejŻycie jest bru­tal­nedep­cze nasze marze­niarzu­ca ni­mini­mi o bruko bruk sza­rejsza­rej rzeczy­wis­tościcałe nasze życieżycie to takto tak nap­rawdęnap­rawdę żałos­neżałos­ne próbypróby poz­biera­niapoz­biera­nia owychowych ka­wałkówka­wałków i stworze­niai stworze­nia z nichz nich cze­goścze­goś więcejrzu­ca ni­mi o brukni­mi o bruk sza­rejo bruk sza­rej rzeczy­wis­tościcałe nasze życie to takżycie to tak nap­rawdęto tak nap­rawdę żałos­nenap­rawdę żałos­ne próbyżałos­ne próby poz­biera­niapróby poz­biera­nia owychpoz­biera­nia owych ka­wałkówowych ka­wałków i stworze­niaka­wałków i stworze­nia z nichi stworze­nia z nich cze­gośz nich cze­goś więcej

Je­dynym źródłem i kry­terium poz­na­nia rzeczy­wis­tości są zmysły. -Protagoras z Abdery
je­dynym-źródłem-i kry­terium-poz­na­nia-rzeczy­wis­toś-są zmysły