Życie jest bru­tal­ne. Dep­cze nasze marze­nia, rzu­ca ni­mi o bruk sza­rej rzeczy­wis­tości. Całe nasze życie to tak nap­rawdę żałos­ne próby poz­biera­nia owych ka­wałków i stworze­nia z nich cze­goś więcej.


Życie-jest bru­tal­ne-dep­cze nasze-marze­nia-rzu­ca-­mi-o bruk-sza­rej-rzeczy­wis­toś-całe nasze-życie-to tak-nap­rawdę
largo13yciejest bru­tal­nedep­cze naszemarze­niarzu­cani­mio bruksza­rejrzeczy­wis­tościcałe naszeżycieto taknap­rawdężałos­nepróbypoz­biera­niaowychka­wałkówi stworze­niaz nichcze­goświęcejŻycie jest bru­tal­nedep­cze nasze marze­niarzu­ca ni­mini­mi o bruko bruk sza­rejsza­rej rzeczy­wis­tościcałe nasze życieżycie to takto tak nap­rawdęnap­rawdę żałos­neżałos­ne próbypróby poz­biera­niapoz­biera­nia owychowych ka­wałkówka­wałków i stworze­niai stworze­nia z nichz nich cze­goścze­goś więcejrzu­ca ni­mi o brukni­mi o bruk sza­rejo bruk sza­rej rzeczy­wis­tościcałe nasze życie to takżycie to tak nap­rawdęto tak nap­rawdę żałos­nenap­rawdę żałos­ne próbyżałos­ne próby poz­biera­niapróby poz­biera­nia owychpoz­biera­nia owych ka­wałkówowych ka­wałków i stworze­niaka­wałków i stworze­nia z nichi stworze­nia z nich cze­gośz nich cze­goś więcej

Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! Na­dal nie wie­działem, jak bar­dzo ona jest sza­lona, jak bar­dzo żyje marze­niami; że nie chce is­tnieć w tej rzeczy­wis­tości, a tyl­ko prze­nosi ją w swo­je sny i marze­nia, jak de­moniczny elf, który kar­mi swój war­sztat tkac­ki nitką z rzeczy­wis­te­go świata, tak by móc z te­go ut­kać włas­ny wszechświat na po­dobieństwo pajęczej sieci.Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.Naj­bar­dziej fas­cy­nuje mnie w by­ciu człowiekiem to, że całe Życie do cze­goś dąży, go­ni. Życie to inaczej po­wol­ny pro­ces umiera­nia. Mi­mo te­go, nie myśli­my o umiera­niu, a cie­szy­my się tym życiem. Ta­ka jest na­tura ludzka.Zas­ta­nawiam się po co uk­ry­wać uczu­cia przed kimś ko­go Je­dynym źródłem i kry­terium poz­na­nia rzeczy­wis­tości są zmysły.